Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách so sánh hai chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng strcmp()hàm PHP

Bạn có thể sử dụng hàm  strcmp() để dễ dàng so sánh hai chuỗi. Hàm này nhận hai chuỗi str1 và str2 dưới dạng tham số. Hàm strcmp() trả về kết quả < 0nếu str1 là ít hơn str2; trả về > 0nếu str1lớn hơn str2và 0 nếu chúng bằng nhau.

Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản hàm này hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$str1 = "Hello";
$str2 = "Hello World";
echo strcmp($str1, $str2); // Outputs: -6
?>

Hàm strcmp()so sánh hai chuỗi theo cách phân biệt chữ hoa chữ thường. Nếu bạn muốn so sánh không phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể sử dụng hàm strcasecmp().


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements