Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách lấy URL trang hiện tại bằng PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng biến toàn cầu $_SERVER trong PHP

Bạn có thể sử dụng biến tích hợp $_SERVER để lấy URL của trang hiện tại bằng PHP. $_SERVER là một biến siêu toàn cầu, có nghĩa là nó luôn có sẵn trong tất cả các phạm vi.

Ngoài ra, nếu bạn muốn có URL đầy đủ của trang, bạn sẽ cần phải kiểm tra tên lược đồ (hoặc giao thức), xem xét xem nó là http hay https.Hãy xem một ví dụ để hiểu cách hoạt động của nó:

Ví dụ

<?php
$uri = $_SERVER['REQUEST_URI'];
echo $uri; // Outputs: URI
 
$protocol = ((!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] != 'off') || $_SERVER['SERVER_PORT'] == 443) ? "https://" : "http://";
 
$url = $protocol . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'];
echo $url; // Outputs: Full URL
 
$query = $_SERVER['QUERY_STRING'];
echo $query; // Outputs: Query String
?>
 

Ghi chú: Xem thêm URL trang hiện tại bằng PHP


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements