Hướng dẫn
Quảng cáo

URL trang hiện tại bằng PHP

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách lấy url trang hiện tại và các phần như đường dẫn, miền, chuỗi truy vấn, v.v. trong php.

Trong PHP, chúng ta có thể lấy url trang hiện tại bằng cách sử dụng biến superglobal $_SERVER tích hợp sẵn. Giả sử rằng url hiện tại là https://vzn.vn/lap-trinh-php/.

Chúng ta sẽ tìm hiểu các chức năng bên dưới để lấy các phần và url đầy đủ của trang hiện tại.

$ _SERVER ['HTTPS']

Sử dụng $_SERVER['HTTPS'], chúng ta có thể kiểm tra giao thức là http hay https.

Ví dụ

$protocol =  (isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] === 'on' ? "https://" : "http://");
echo $protocol;

// Output: https://

$ _SERVER ['HTTP_HOST']

Để có được Host (tên miền), chúng ta sẽ sử dụng $_SERVER['HTTP_HOST'].

Ví dụ

$host = $_SERVER['HTTP_HOST'];
echo $host;

// Output: vzn.vn

$ _SERVER ['REQUEST_URI']

Để có được đường dẫn đầy đủ của một trang, chúng tôi sẽ sử dụng $_SERVER['REQUEST_URI'].

Ví dụ

$path = $_SERVER['REQUEST_URI'];
echo $path;

// Output: /lap-trinh-php/

Cuối cùng để có được đầy đủ url trang hiện tại, chúng ta có thể viết mã như dưới đây.

Ví dụ

$protocol =  (isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] === 'on' ? "https://" : "http://");

$getUrl = $protocol.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
echo $getUrl;

// Output: https://vzn.vn/lap-trinh-php/

$ _SERVER [“QUERY_STRING”]

Nếu bạn muốn nhận truy vấn từ url, bạn có thể sử dụng $_SERVER["QUERY_STRING"]. hãy lấy một ví dụ nếu url hiện tại là https://vzn.vn/category/php/blog.php?id=1&cat=2.

Ví dụ

$query = $_SERVER["QUERY_STRING"];
echo $query;

// Output: id=1&cat=2

Hy vọng qua bài viết này bạn đã tìm thấy cách xử lý khi muốn lấy thông tin trang hiện tại bằng PHP.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements