Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách tạo chuỗi bằng cách nối các giá trị của một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmimplode()hoặcjoin()

Bạn có thể sử dụng hàm implode()hoặcjoin() để tạo một chuỗi bằng cách nối các giá trị hoặc phần tử của mảng với một chuỗi kết nối như dấu phẩy (,) hoặc dấu gạch ngang (-).

Hãy xem ví dụ sau để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$array = array("red", "green", "blue");
 
// Turning array into a string
$str = implode(", ", $array);
echo $str; // Outputs: red, green, blue
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements