Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách tách một chuỗi thành một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmexplode()

Bạn có thể sử dụng hàmexplode()để chia hoặc ngắt một chuỗi thành một mảng bằng một chuỗi phân tách như dấu cách, dấu phẩy, dấu gạch ngang, v.v. Bạn cũng có thể đặt tham số giới hạn tùy chọn để chỉ định số phần tử mảng cần trả về.Hãy thử một ví dụ và xem nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$my_str = 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.';
print_r(explode(" ", $my_str));
echo "<br>";
print_r(explode(" ", $my_str, 4));
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements