Hướng dẫn
Quảng cáo

Làm thế nào để bạn tính toán tỷ lệ phần trăm trong PHP?

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: có thể tính thủ công hoặc sử dụng hàm ROUND, FLOOR, CEIL trong PHP

Dưới đây là ví dụ tính phần trăm theo toán tử thông thường:

Ví dụ

$tong = 1000000;
$phantram = 20; // 20%
$phantramcuatong= ($tong*$phantram)/100;
echo $phantramcuatong;

Số này là làm tròn dưới nhé, nếu bạn muốn lấy chi tiết thì có thể tham khảo cách làm tròn số trong PHP


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements