Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách làm tròn số trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Dùng hàm làm tròn số ROUND, FLOOR, CEIL trong PHP

TrongPHPcó3 hàm cơ bản thường được dùngđể làm tròn số là ROUND(), FLOOR(), CEIL() .

1. Hàm ROUND(): Dùng để làm tròn với theo tùy chọn số chữ số sau dấu thập phân

Ví dụ

echo round(3.4);     // 3
echo round(3.5);     // 4
echo round(3.6);     // 4
echo round(3.6, 0);   // 4
echo round(1.95583, 2); // 1.96
echo round(1241757, -3); // 1242000
echo round(5.045, 2);  // 5.05
echo round(5.055, 2);  // 5.06
 
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 10
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 9
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 10
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 9
 
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 9
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 8
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 8
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 9  
 
/* Using PHP_ROUND_HALF_UP with 1 decimal digit precision */
echo round( 1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 1.6
echo round( 1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 1.5
echo round(-1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_UP);  // -1.6
echo round(-1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_UP);  // -1.5
 
/* Using PHP_ROUND_HALF_DOWN with 1 decimal digit precision */
echo round( 1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 1.5
echo round( 1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 1.5
echo round(-1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // -1.5
echo round(-1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // -1.5
 
/* Using PHP_ROUND_HALF_EVEN with 1 decimal digit precision */
echo round( 1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 1.6
echo round( 1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 1.5
echo round(-1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // -1.6
echo round(-1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // -1.5
 
/* Using PHP_ROUND_HALF_ODD with 1 decimal digit precision */
echo round( 1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 1.5
echo round( 1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 1.5
echo round(-1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_ODD); // -1.5
echo round(-1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_ODD); // -1.5

2. Hàm FLOOR():Dùng để làm tròn nhưng số sẽ chuyển về dạng integer (số nguyên)

Ví dụ

echo floor(4.3);  // 4
echo floor(9.999); // 9
echo floor(-3.14); // -4

3. Hàm CEIL():Chỉ dùng để làm tròn lên

Ví dụ

echo ceil(4.3);  // 5
echo ceil(9.999); // 10
echo ceil(-3.14); // -3

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements