Hướng dẫn
Quảng cáo

Làm thế nào để chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmstrtoupper()

Bạn có thể sử dụng hàmstrtoupper() để chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa.

Hãy thử ví dụ sau để hiểu về cơ bản hàm này hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$my_str = 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.';
echo strtoupper($my_str);
?>

Khi xử lý với tiếng Việt nếu bị lỗi các bạn chuyển sang dùng hàm mb_strtoupper()

Ví dụ

<?php
$string ="Cộng HÒA Xã Hội CHủ nghĩA Việt NAM";

echo mb_strtoupper($string); //CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
echo mb_strtoupper($string,'UTF-8'); //CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
?>

Hoặc các bạn cũng có thể dụng hàmmb_convert_case()cũng cho cùng kết quả

Ví dụ

<?php
$string ="Cộng HÒA Xã Hội CHủ nghĩA Việt NAM";

echo mb_convert_case($string, MB_CASE_UPPER);//CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements