Hướng dẫn
Quảng cáo

Tổng hợp CSS loader đẹp

Bạn cần css loader đẹp cho thiết kế của mình? Hãy tham khảo những CSS loader đẹp được VZN tổng hợp ở đây để chọn được cái ưng ý nhé

Bài viết này tổng hợp các loại CSS loader đẹp cho website từ text loading đơn giản đến những cái phức tạp. Mỗi một loader chỉ có tải 1 thẻ div duy nhất, rất gọn nhẹ cho code của bạn.

Cổ điển

Loại cổ điển thường là hiển thị chữ "Loading ...", "Đang tải ..."

CSS Loader đẹp

Mã HTML

Ví dụ

<div class="classic-1"></div>
<div class="classic-2"></div>
<div class="classic-3"></div>
<div class="classic-4"></div>
<div class="classic-5"></div>
<div class="classic-6"></div>
<div class="classic-7"></div>
<div class="classic-8"></div>
<div class="classic-9"></div>
<div class="classic-10"></div>

Mã CSS

Ví dụ

[class*=classic]:before {
 content:"Loading...";
}

.classic-1 {
 font-weight: bold;
 font-family: sans-serif;
 font-size: 30px;
 animation:c1 1s linear infinite alternate;
}
@keyframes c1 {to{opacity: 0}}

.classic-2 {
 font-weight: bold;
 font-family: sans-serif;
 font-size: 30px;
 padding-bottom: 8px;
 background:linear-gradient(currentColor 0 0) bottom left/0% 3px no-repeat;
 animation:c2 2s linear infinite;
}
@keyframes c2 {to{background-size: 100% 3px}}

.classic-3 {
 font-weight: bold;
 font-family: sans-serif;
 font-size: 30px;
 padding:0 5px 8px 0;
 background:repeating-linear-gradient(90deg,currentColor 0 8%,#0000 0 10%) 200% 100%/200% 3px no-repeat;
 animation:c3 2s steps(6) infinite;
}
@keyframes c3 {to{background-position: 80% 100%}}

.classic-4 {
 font-weight: bold;
 font-family: monospace;
 font-size: 30px;
 clip-path: inset(0 3ch 0 0);
 animation:c4 1s steps(4) infinite;
}
@keyframes c4 {to{clip-path: inset(0 -1ch 0 0)}}

.classic-5 {
 font-weight: bold;
 font-family: monospace;
 font-size: 30px;
 clip-path: inset(0 100% 0 0);
 animation:c5 2s steps(11) infinite;
}
@keyframes c5 {to{clip-path: inset(0 -1ch 0 0)}}

.classic-6 {
 --c:#000;
 font-weight: bold;
 font-family: monospace;
 font-size: 30px;
 color:#0000;
 overflow:hidden;
 text-shadow:0 0 var(--c),11ch 0 var(--c);
 animation:c6 2s infinite linear;
}
@keyframes c6 {to{text-shadow:-11ch 0 var(--c),0ch 0 var(--c)}}

.classic-7 {
 font-weight: bold;
 font-family: monospace;
 font-size: 30px;
 color:#0000;
 background:linear-gradient(90deg,red calc(50% + 0.5ch),#000 0) right/calc(200% + 1ch) 100%;
 -webkit-background-clip:text;
 background-clip:text;
 animation:c7 2s infinite steps(11);
}
@keyframes c7 {to{background-position: left}}

.classic-8 {
 font-weight: bold;
 font-family: monospace;
 font-size: 30px;
 color:#0000;
 background:linear-gradient(90deg,#000 calc(50% - 0.5ch),red 0 calc(50% + 0.5ch),#000 0) right/calc(200% + 1ch) 100%;
 -webkit-background-clip:text;
 background-clip:text;
 animation:c8 2s infinite steps(11);
}
@keyframes c8 {to{background-position: left}}


.classic-9 {
 font-weight: bold;
 font-family: monospace;
 font-size: 30px;
 color:#0000;
 overflow:hidden;
 text-shadow:0 0 #000,11ch 0 green,22ch 0 red,33ch 0 blue,44ch 0 #000;
 animation:c9 5s infinite cubic-bezier(0.3,1,0,1);
}
@keyframes c9 {
  25% {text-shadow:-11ch 0 #000, 0ch 0 green, 11ch 0 red, 22ch 0 blue,33ch 0 #000}
  50% {text-shadow:-22ch 0 #000,-11ch 0 green, 0ch 0 red, 11ch 0 blue,22ch 0 #000}
  75% {text-shadow:-33ch 0 #000,-22ch 0 green,-11ch 0 red, 0ch 0 blue,11ch 0 #000}
  100%{text-shadow:-44ch 0 #000,-33ch 0 green,-22ch 0 red,-11ch 0 blue, 0ch 0 #000}
}

.classic-10 {
 font-weight: bold;
 font-family: monospace;
 font-size: 30px;
 color:#0000;
 background: linear-gradient(90deg,#000 25%,green 0 50%,red 0 75%,blue 0) 0 0/400% 100%;
 -webkit-background-clip:text;
 background-clip:text;
 animation:c10 5s infinite cubic-bezier(0.3,1,0,1);
}
@keyframes c10 {
 25% {background-position: calc(1*100%/3) 0}
 50% {background-position: calc(2*100%/3) 0}
 75% {background-position: calc(3*100%/3) 0}
 100%{background-position: calc(4*100%/3) 0}
}

/**/
body {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(250px,1fr));
 grid-auto-rows: 130px;
 place-items:center;
}

* {
 box-sizing: border-box;
}

Infinity

CSS loader đẹp

Mã HTML

Ví dụ

<div class="infinity-1"></div>
<div class="infinity-2"></div>
<div class="infinity-3"></div>
<div class="infinity-4"></div>
<div class="infinity-5"></div>
<div class="infinity-6"></div>
<div class="infinity-7"></div>
<div class="infinity-8"></div>
<div class="infinity-9"></div>
<div class="infinity-10"></div>

Mã CSS

Ví dụ

.infinity-1 {
 width:90px;
 height:14px;
 background: repeating-linear-gradient(90deg, currentColor 0 calc(25% - 5px),#0000 0 25%) left/calc(4*100%/3) 100%;
 animation:i1 0.5s infinite linear;
}
@keyframes i1 {
  100% {background-position: right}
}

.infinity-2 {
 width:90px;
 height:14px;
 background: radial-gradient(circle closest-side, currentColor 92%,#0000 ) calc(100%/3) 0/calc(100%/4) 100%;
 animation:i2 0.5s infinite linear;
}
@keyframes i2 {
  100% {background-position: 0 0}
}

.infinity-3 {
 width:calc(80px / 0.707); /* 0.707 = cos(45deg) */
 height:14px;
 background: repeating-linear-gradient(-45deg, currentColor 0 15px,#0000 0 20px) left/200% 100%;
 animation:i3 2s infinite linear;
}
@keyframes i3 {
  100% {background-position:right}
}


.infinity-4 {
 width:calc(80px / 0.707);
 height:14px;
 background: 
  repeating-linear-gradient(135deg, currentColor 0 15px,#0000 0 20px) left top,
  repeating-linear-gradient( 45deg, currentColor 0 15px,#0000 0 20px) left bottom;
 background-size: 200% 50%;
 background-repeat: no-repeat;
 animation:i4 2s infinite linear;
}
@keyframes i4 {
  100% {background-position:top right,bottom right}
}

.infinity-5 {
 width:90px;
 height:14px;
 background: 
  radial-gradient(circle 10px at right 7px top 50%,#0000 92%,currentColor),
  radial-gradient(circle 10px at right 0  top 50%,currentColor 92%,#0000);
 background-size: calc(100%/3) 100%; 
 background-position: 50% 0%;
 animation:i5 .5s infinite linear;
}
@keyframes i5 {
  100% {background-position: 0% 0%}
}

.infinity-6 {
 width:90px;
 height:14px;
 background: 
  conic-gradient(from  45deg at calc(100% - 7px) 50%,currentColor 90deg,#0000 0),
  conic-gradient(from -135deg at       7px 50%,currentColor 90deg,#0000 0);
 background-position: calc(100%/3) 0;
 background-size:calc(100%/4) 100%;
 animation:i6 0.5s infinite linear;
}
@keyframes i6 {
  100% {background-position: 0 0}
}

.infinity-7 {
 width:90px;
 height:14px;
 background: 
  linear-gradient(90deg,currentColor 50%,#0000 0) repeat-x,
  conic-gradient(from 45deg at right 7px top 50%,currentColor 90deg,#0000 0);
 background-position: calc(100%/3) 50%;
 background-size:calc(100%/4) 60%,calc(100%/4) 100%;
 animation:i7 0.5s infinite linear;
}
@keyframes i7 {
  100% {background-position: 0 50%}
}
.infinity-8 {
 width:90px;
 height:12px;
 background: 
  linear-gradient(90deg ,currentColor 50%,#0000 0) 0 0%,
  linear-gradient(-90deg,currentColor 50%,#0000 0) 0 50%,
  linear-gradient(90deg ,currentColor 50%,#0000 0) 0 100%;
 background-size: 8px calc(100%/3);
 background-repeat: repeat-x;
 animation:i8 .25s infinite linear;
}
@keyframes i8 {
  100% {background-position: -8px 0%,-8px 50%,-8px 100%}
}

.infinity-9 {
 width:90px;
 height:14px;
 background: 
  linear-gradient(90deg,#0000 16px, currentColor 0 30px, #0000 0),
  radial-gradient(circle closest-side at 68% 50%, currentColor 92%,#0000),
  conic-gradient(from  45deg at calc(100% - 7px) 50%,currentColor 90deg,#0000 0),
  conic-gradient(from -135deg at       7px 50%,currentColor 90deg,#0000 0);
 background-position: 0 0;
 background-size:calc(3*100%/4) 100%;
 background-repeat: repeat-x;
 animation:i9 2s infinite linear;
}
@keyframes i9 {
  100% {background-position: -300% 0}
}

.infinity-10 {
 width:90px;
 height:12px;
 background: 
  linear-gradient( 90deg,currentColor 50%,#0000 0) 0 0%,
  linear-gradient(-90deg,currentColor 50%,#0000 0) 0 0%;
 background-size: 20px 100%;
 background-repeat: repeat-x;
 animation:i10 1s infinite linear;
}
@keyframes i10 {
  100% {background-position: -20px 0%,20px 0%}
}

/**/
body {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(250px,1fr));
 grid-auto-rows: 130px;
 place-items:center;
}

div[class]:nth-child(odd) {
 color:darkblue;
}

* {
 box-sizing: border-box;
}

Dots

Loading đẹp

Mã HTML

Ví dụ

<div class="dots-1"></div>
<div class="dots-2"></div>
<div class="dots-3"></div>
<div class="dots-4"></div>
<div class="dots-5"></div>
<div class="dots-6"></div>
<div class="dots-7"></div>
<div class="dots-8"></div>
<div class="dots-9"></div>
<div class="dots-10"></div>

Mã CSS

Ví dụ

.dots-1 {
 width:50px;
 height:12px;
 background: radial-gradient(circle closest-side,currentColor 90%,#0000) 0 0/33% 100% space;
 clip-path: inset(0 100% 0 0);
 animation:d1 1s steps(4) infinite;
}
@keyframes d1 {to{clip-path: inset(0 -34% 0 0)}}

.dots-2 {
 width:50px;
 height:12px;
 background: radial-gradient(circle closest-side,currentColor 90%,#0000) 0 0/33% 100% no-repeat;
 animation:d2 1s steps(3) infinite;
}
@keyframes d2 {to{background-position:150% 0}}

.dots-3 {
 width:50px;
 height:24px;
 background: 
  radial-gradient(circle closest-side,currentColor 90%,#0000) 0%  50%,
  radial-gradient(circle closest-side,currentColor 90%,#0000) 50% 50%,
  radial-gradient(circle closest-side,currentColor 90%,#0000) 100% 50%;
 background-size:calc(100%/3) 12px;
 background-repeat: no-repeat;
 animation:d3 1s infinite linear;
}
@keyframes d3 {
  20%{background-position:0%  0%, 50% 50%,100% 50%}
  40%{background-position:0% 100%, 50%  0%,100% 50%}
  60%{background-position:0% 50%, 50% 100%,100%  0%}
  80%{background-position:0% 50%, 50% 50%,100% 100%}
}

.dots-4 {
 width:50px;
 height:12px;
 background: 
  radial-gradient(circle closest-side at left 6px top 50%,currentColor 90%,#0000),
  radial-gradient(circle closest-side           ,currentColor 90%,#0000),
  radial-gradient(circle closest-side at right 6px top 50%,currentColor 90%,#0000);
 background-size:100% 100%;
 background-repeat: no-repeat;
 animation:d4 1s infinite alternate;
}
@keyframes d4 {
  to{width:20px;height:24px}
}

.dots-5 {
 width:12px;
 height:12px;
 background: #000000;
 border-radius: 50%;
 box-shadow: 20px 0 #00000022,-20px 0 #000000;
 animation:d5 1s infinite linear alternate;
}
@keyframes d5 {
  0% {box-shadow: 20px 0 #000000,-20px 0 #00000022;background: #000000}
  33%{box-shadow: 20px 0 #000000,-20px 0 #00000022;background: #00000022}
  66%{box-shadow: 20px 0 #00000022,-20px 0 #000000;background: #00000022}
}

.dots-6 {
 width:12px;
 height:12px;
 background: currentColor;
 border-radius: 50%;
 box-shadow: 12px 0 currentColor,-24px 0 currentColor;
 animation:d6 1s infinite linear alternate;
}
@keyframes d6 {
  50% {box-shadow: 12px 0 currentColor,-12px 0 currentColor}
  100%{box-shadow: 24px 0 currentColor,-12px 0 currentColor}
}

.dots-7 {
 width:50px;
 height:12px;
 background: 
  radial-gradient(circle closest-side,currentColor 90%,#0000) 0%  50%,
  radial-gradient(circle closest-side,currentColor 90%,#0000) 50% 50%,
  radial-gradient(circle closest-side,currentColor 90%,#0000) 100% 50%;
 background-size:calc(100%/3) 100%;
 background-repeat: no-repeat;
 animation:d7 1s infinite linear;
}
@keyframes d7 {
  33%{background-size:calc(100%/3) 0% ,calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 100%}
  50%{background-size:calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 0% ,calc(100%/3) 100%}
  66%{background-size:calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 0% }
}
.dots-8 {
 width:12px;
 height:12px;
 position: relative;
}
.dots-8::before,
.dots-8::after {
 content:"";
 position: absolute;
 inset:0;
 border-radius:50%;
 background:currentColor;
}
.dots-8::before {
 box-shadow: -24px 0 currentColor;
 animation:d8-1 1s infinite linear;
}
.dots-8::after {
 transform: rotate(0deg) translateX(24px);
 animation:d8-2 1s infinite linear;
}

@keyframes d8-1 {
  100%{transform:translateX(24px)}
}
@keyframes d8-2 {
  100%{transform:rotate(-180deg) translateX(24px)}
}

.dots-9 {
 width:12px;
 height:12px;
 position: relative;
 animation:d9-0 2s infinite steps(2);
}
.dots-9::before,
.dots-9::after {
 content:"";
 position: absolute;
 inset:0;
 border-radius:50%;
 background:currentColor;
}
.dots-9::before {
 box-shadow: 24px 0 currentColor;
 transform:translateX(-24px);
 animation:d9-1 1s infinite linear alternate;
}
.dots-9::after {
 transform:translateX(12px) rotate(0deg) translateX(12px);
 animation:d9-2 1s infinite linear alternate;
}
@keyframes d9-0 {
  0% ,49.9% {transform:scale(1)}
  50%,100%{transform:scale(-1)}
}
@keyframes d9-1 {
  100%{box-shadow: 48px 0 currentColor}
}
@keyframes d9-2 {
  100%{transform:translateX(12px) rotate(-180deg) translateX(12px)}
}

.dots-10 {
 width:12px;
 height:12px;
 position: relative;
}
.dots-10::before,
.dots-10::after {
 content:"";
 position: absolute;
 inset:0;
 border-radius:50%;
 background:currentColor;
}
.dots-10::before {
 box-shadow: -24px 0 currentColor;
 animation:d10-1 2s infinite linear;
}
.dots-10::after {
 transform: rotate(0deg) translateX(24px);
 animation:d10-2 2s infinite linear;
}
@keyframes d10-1 {
  50%{transform:translateX(24px)}
}
@keyframes d10-2 {
  100%{transform:rotate(-360deg) translateX(24px)}
}


/**/
body {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(250px,1fr));
 grid-auto-rows: 130px;
 place-items:center;
}
* {
 box-sizing: border-box;
}

Bars

loading bars

Mã HTML

Ví dụ

<div class="bars-1"></div>
<div class="bars-2"></div>
<div class="bars-3"></div>
<div class="bars-4"></div>
<div class="bars-5"></div>
<div class="bars-6"></div>
<div class="bars-7"></div>
<div class="bars-8"></div>
<div class="bars-9"></div>
<div class="bars-10"></div>

Mã CSS

Ví dụ

.bars-1 {
 width:50px;
 height:40px;
 --c:linear-gradient(90deg, #0000 4px,currentColor 0 calc(100% - 4px),#0000 0);
 background: 
  var(--c) 0%  50%,
  var(--c) 50% 50%,
  var(--c) 100% 50%;
 background-size:calc(100%/3) 100%;
 background-repeat: no-repeat;
 animation:b1 1s infinite linear;
}
@keyframes b1 {
  33%{background-size:calc(100%/3) 10% ,calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 100%}
  50%{background-size:calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 10% ,calc(100%/3) 100%}
  66%{background-size:calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 10% }
}

.bars-2 {
 width:50px;
 height:40px;
 --c:linear-gradient(90deg, #0000 4px,currentColor 0 calc(100% - 4px),#0000 0);
 background: 
  var(--c) 0%  100%,
  var(--c) 50% 100%,
  var(--c) 100% 100%;
 background-size:calc(100%/3) 100%;
 background-repeat: no-repeat;
 animation:b2 1s infinite linear;
}
@keyframes b2 {
  20% {background-size:calc(100%/3) 60% ,calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 100%}
  40% {background-size:calc(100%/3) 80% ,calc(100%/3) 60% ,calc(100%/3) 100%}
  60% {background-size:calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 80% ,calc(100%/3) 60% }
  80% {background-size:calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 80% }
}

.bars-3 {
 width:50px;
 height:40px;
 background: 
  linear-gradient(#0000 calc(1*100%/6),currentColor 0 calc(3*100%/6),#0000 0) left bottom,
  linear-gradient(#0000 calc(2*100%/6),currentColor 0 calc(4*100%/6),#0000 0) center bottom,
  linear-gradient(#0000 calc(3*100%/6),currentColor 0 calc(5*100%/6),#0000 0) right bottom;
 background-size:calc(100%/3 - 6px) 600%;
 background-repeat: no-repeat;
 animation:b3 1s infinite linear;
}
@keyframes b3 {
  100% {background-position: left top,center top,right top }
}

.bars-4 {
 width:50px;
 height:40px;
 --c:linear-gradient(#000 calc(50% - 10px),#0000 0 calc(50% + 10px),currentColor 0);
 background: 
  var(--c) 0%  100%,
  var(--c) 50% 100%,
  var(--c) 100% 100%;
 background-size:calc(100%/3 - 6px) calc(200% + 20px);
 background-repeat: no-repeat;
 animation:b4 1s infinite linear;
}
@keyframes b4 {
  33% {background-position: 0% 50%,50% 100%,100% 100%}
  50% {background-position: 0% 0%,50% 50%,100% 100%}
  66% {background-position: 0% 0%,50%  0%,100% 50%}
  100% {background-position: 0% 0%,50%  0%,100%  0%}
}

.bars-5 {
 width:50px;
 height:60px;
 --c:linear-gradient(90deg, #0000 4px,currentColor 0 calc(100% - 4px),#0000 0);
 background: 
  var(--c) 0%  100%,
  var(--c) 50% 100%,
  var(--c) 100% 100%;
 background-size:calc(100%/3) 65%;
 background-repeat: no-repeat;
 animation:b5 1s infinite linear;
}
@keyframes b5 {
  20% {background-position:0% 50% ,50% 100%,100% 100%}
  40% {background-position:0% 0% ,50% 50% ,100% 100%}
  60% {background-position:0% 100%,50% 0% ,100% 50% }
  80% {background-position:0% 100%,50% 100%,100% 0% }
}

.bars-6 {
 width:50px;
 height:60px;
 --c:linear-gradient(90deg, #0000 4px,currentColor 0 calc(100% - 4px),#0000 0);
 background: 
  var(--c) 0%  50%,
  var(--c) 50% 50%,
  var(--c) 100% 50%;
 background-size:calc(100%/3) 50%;
 background-repeat: no-repeat;
 animation:b6 1s infinite linear;
}
@keyframes b6 {
  20% {background-position:0% 0% ,50% 50% ,100% 50% }
  40% {background-position:0% 100%,50% 0% ,100% 50% }
  60% {background-position:0% 50% ,50% 100%,100% 0% }
  80% {background-position:0% 50% ,50% 50% ,100% 100%}
}

.bars-7 {
 width:50px;
 height:60px;
 --c:linear-gradient(90deg, #0000 4px,currentColor 0 calc(100% - 4px),#0000 0);
 background: 
  var(--c) 0%  50%,
  var(--c) 50% 50%,
  var(--c) 100% 50%;
 background-size:calc(100%/3) 50%;
 background-repeat: no-repeat;
 animation:b7 1s infinite linear alternate;
}
@keyframes b7 {
  20% {background-size:calc(100%/3) 20% ,calc(100%/3) 50% ,calc(100%/3) 50% }
  40% {background-size:calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 20% ,calc(100%/3) 50% }
  60% {background-size:calc(100%/3) 50% ,calc(100%/3) 100%,calc(100%/3) 20% }
  80% {background-size:calc(100%/3) 50% ,calc(100%/3) 50% ,calc(100%/3) 100%}
}

.bars-8 {
 width:50px;
 height:60px;
 --c:linear-gradient(90deg, #0000 4px,currentColor 0 calc(100% - 4px),#0000 0);
 background: 
  var(--c) 0%  100%,
  var(--c) 50% 100%,
  var(--c) 100% 100%;
 background-size:calc(100%/3) 65%;
 background-repeat: no-repeat;
 animation:b8 1s infinite linear;
}
@keyframes b8 {
  16.67% {background-position:0% 0% ,50% 100%,100% 100%}
  33.33% {background-position:0% 0% ,50% 0% ,100% 100%}
  50%  {background-position:0% 0% ,50% 0% ,100% 0% }
  66.67% {background-position:0% 100%,50% 0% ,100% 0% }
  83.33% {background-position:0% 100%,50% 100%,100% 0% }

}

.bars-9 {
 width:50px;
 height:60px;
 --c:linear-gradient(90deg, #0000 4px,currentColor 0 calc(100% - 4px),#0000 0);
 background: 
  var(--c) 0%  50%,
  var(--c) 50% 50%,
  var(--c) 100% 50%;
 background-size:calc(100%/3) 60%;
 background-repeat: no-repeat;
 animation:b9 1s infinite;
}
@keyframes b9 {
  33% {background-position:0% 0% ,50% 100%,100% 0% }
  66% {background-position:0% 100%,50% 0% ,100% 100%}
}

.bars-10 {
 width:51px;
 height:45px;
 background: 
  linear-gradient(90deg, #0000 4px,currentColor 0 calc(100% - 4px),#0000 0) 50% 0,
  linear-gradient(90deg, #0000 4px,currentColor 0 calc(100% - 4px),#0000 0) 50% 100%;
 background-size:calc(100%/3) 50%;
 background-repeat: repeat-x;
 animation:b10 1.5s infinite;
}
@keyframes b10 {
 33% {background-position: calc(50% - 4px) 0% ,calc(50% + 4px) 100%}
 66% {background-position: calc(50% - 4px) 100%,calc(50% + 4px) 0% }
 100% {background-position: 50% 100%      ,50% 0% }
}


/**/
body {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(250px,1fr));
 grid-auto-rows: 130px;
 place-items:center;
}
div[class]:nth-child(odd) {
 color:darkblue;
}
* {
 box-sizing: border-box;
}

Spinner

Spinner đẹp bằng CSS

Mã HTML

Ví dụ

<div class="spinner-1"></div>
<div class="spinner-2"></div>
<div class="spinner-3"></div>
<div class="spinner-4"></div>
<div class="spinner-5"></div>
<div class="spinner-6"></div>
<div class="spinner-7"></div>
<div class="spinner-8"></div>
<div class="spinner-9"></div>
<div class="spinner-10"></div>

Mã CSS

Ví dụ

.spinner-1 {
 width:50px;
 height:50px;
 border-radius:50%;
 border:8px solid;
 border-color:#000 #0000;
 animation:s1 1s infinite;
}
@keyframes s1 {to{transform: rotate(.5turn)}}

.spinner-2 {
 width:50px;
 height:50px;
 border-radius:50%;
 border:8px solid;
 border-color:lightblue;
 border-right-color: orange;
 animation:s2 1s infinite linear;
}
@keyframes s2 {to{transform: rotate(1turn)}}

.spinner-3 {
 width:50px;
 height:50px;
 border-radius:50%;
 background:conic-gradient(#0000 10%,#25b09b);
 -webkit-mask:radial-gradient(farthest-side,#0000 calc(100% - 8px),#000 0);
 animation:s3 1s infinite linear;
}
@keyframes s3 {to{transform: rotate(1turn)}}

.spinner-4 {
 width:50px;
 height:50px;
 border-radius:50%;
 padding:1px;
 background:conic-gradient(#0000 10%,#f03355) content-box;
 -webkit-mask:
  repeating-conic-gradient(#0000 0deg,#000 1deg 20deg,#0000 21deg 36deg),
  radial-gradient(farthest-side,#0000 calc(100% - 9px),#000 calc(100% - 8px));
 -webkit-mask-composite: destination-in;
 mask-composite: intersect;
 animation:s4 1s infinite steps(10);
}
@keyframes s4 {to{transform: rotate(1turn)}}

.spinner-5 {
 width:50px;
 height:50px;
 border-radius:50%;
 background:#514b82;
 -webkit-mask:
  repeating-conic-gradient(#0000 0deg,#000 1deg 70deg,#0000 71deg 90deg),
  radial-gradient(farthest-side,#0000 calc(100% - 9px),#000 calc(100% - 8px));
 -webkit-mask-composite: destination-in;
 mask-composite: intersect;
 animation:s5 1s infinite ;
}
@keyframes s5 {to{transform: rotate(.5turn)}}

.spinner-6 {
 width:50px;
 height:50px;
 border-radius:50%;
 padding:3px;
 background: 
  radial-gradient(farthest-side,#ffa516 95%,#0000) 50% 0/12px 12px no-repeat,
  radial-gradient(farthest-side,#0000 calc(100% - 5px),#ffa516 calc(100% - 4px)) content-box;
 animation:s6 2s infinite ;
}
@keyframes s6 {to{transform: rotate(1turn)}}

.spinner-7 {
 width:50px;
 height:50px;
 --c:radial-gradient(farthest-side,#25b09b 92%,#0000);
 background: 
  var(--c) 50% 0,
  var(--c) 50% 100%,
  var(--c) 100% 50%,
  var(--c) 0  50%;
 background-size:12px 12px;
 background-repeat:no-repeat;
 animation:s7 1s infinite;
}
@keyframes s7 {to{transform: rotate(.5turn)}}

.spinner-8 {
 width:50px;
 height:50px;
 color:#f03355;
 --c:radial-gradient(farthest-side,currentColor 92%,#0000);
 background: 
  var(--c) 50% 0  /12px 12px,
  var(--c) 50% 100%/12px 12px,
  var(--c) 100% 50%/12px 12px,
  var(--c) 0  50%/12px 12px,
  var(--c) 50% 50%/12px 12px,
  linear-gradient(currentColor 0 0) 50% 50%/4px 100%,
  linear-gradient(currentColor 0 0) 50% 50%/100% 4px;
 background-repeat:no-repeat;
 animation:s8 1s infinite linear;
}
@keyframes s8 {to{transform: rotate(.5turn)}}

.spinner-9 {
 width:50px;
 height:50px;
 border-radius:50%;
 background: 
  radial-gradient(farthest-side,#f03355 95%,#0000) 50% 1px/12px 12px no-repeat,
  radial-gradient(farthest-side,#0000 calc(100% - 14px),#ccc 0);
 animation:s9 2s infinite linear;
}
@keyframes s9 {to{transform: rotate(1turn)}}

.spinner-10 {
 width:50px;
 height:50px;
 border-radius:50%;
 color:#854f1d;
 background: 
  linear-gradient(currentColor 0 0) center/100% 4px,
  linear-gradient(currentColor 0 0) center/4px 100%,
  radial-gradient(farthest-side,#0000 calc(100% - 6px),currentColor calc(100% - 5px)),
  radial-gradient(circle 6px,currentColor 94%,#0000 0);
 background-repeat: no-repeat;
 animation:s10 2s infinite linear;
 position: relative;
}
.spinner-10:before {
 content: "";
 position: absolute;
 inset:0;
 border-radius: inherit;
 background:inherit;
 transform:rotate(45deg);
}
@keyframes s10 {to{transform: rotate(.5turn)}}

/**/
body {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(250px,1fr));
 grid-auto-rows: 130px;
 place-items:center;
}

* {
 box-sizing: border-box;
}

Continuous

Loading đẹp

Mã HTML

Ví dụ

<div class="continuous-1"></div>
<div class="continuous-2"></div>
<div class="continuous-3"></div>
<div class="continuous-4"></div>
<div class="continuous-5"></div>
<div class="continuous-6"></div>
<div class="continuous-7"></div>
<div class="continuous-8"></div>
<div class="continuous-9"></div>
<div class="continuous-10"></div>

Mã CSS

Ví dụ

.continuous-1 {
 width: 120px;
 height:20px;
 background: 
  linear-gradient(90deg,#0001 33%,#0005 50%,#0001 66%)
  #f2f2f2;
 background-size:300% 100%;
 animation: ct1 1s infinite linear;
}

@keyframes ct1 {
 0% {background-position: right}
}


.continuous-2 {
 width: 120px;
 height: 20px;
 background: 
  linear-gradient(90deg, #0000 ,orange) left -50px top 0/50px 20px no-repeat 
  lightblue;
 animation: ct2 1s infinite linear;
}

@keyframes ct2 {
 100% {background-position: right -50px top 0}
}

.continuous-3 {
 width: 120px;
 height: 20px;
 transform: skewX(-45deg);
 background: 
  linear-gradient(#f03355 0 0) left -30px top 0/30px 20px no-repeat 
  #ccc;
 animation: ct3 1s infinite linear;
}

@keyframes ct3 {
 100% {background-position: right -30px top 0}
}

.continuous-4 {
 width: 120px;
 height: 22px;
 border-radius: 40px;
 color: #514b82;
 border: 2px solid;
 position: relative;
 overflow: hidden;
}

.continuous-4::before {
 content: "";
 position: absolute;
 margin: 2px;
 width: 14px;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: -20px;
 border-radius: inherit;
 background: currentColor;
 box-shadow: -10px 0 12px 3px currentColor;
 clip-path: polygon(0 5%, 100% 0,100% 100%,0 95%,-30px 50%);
 animation: ct4 1s infinite linear;
}

@keyframes ct4 {
 100% {left: calc(100% + 20px)}
}

.continuous-5 {
  width: 120px;
  height: 20px;
  background: 
   linear-gradient(#25b09b 0 0) left -40px top 0/40px 20px,
   linear-gradient(#ddd 0 0) center/100% 50%; 
  background-repeat: no-repeat;
  animation: ct5 1s infinite linear;
}

@keyframes ct5 {
 100% {background-position: right -40px top 0,center}
}

.continuous-6 {
  width: 120px;
  height: 20px;
  background: 
   radial-gradient(circle 10px,#000 95%,#0000 ) right /calc(200% + 20px) 100%,
   linear-gradient(#000 0 0) center/100% 6px; 
  background-repeat: no-repeat; 
  -webkit-mask: radial-gradient(circle 4px,#0000 93%,#000 ) right/calc(200% + 20px) 100%;
  animation: ct6 1s infinite linear;
}

@keyframes ct6 {
 100% {background-position: left;-webkit-mask-position:left}
}

.continuous-7 {
 width:120px;
 height:20px;
 -webkit-mask:linear-gradient(90deg,#000 70%,#0000 0) left/20% 100%;
 background:
  linear-gradient(#000 0 0) left -25% top 0 /20% 100% no-repeat
  #ddd;
 animation:ct7 1s infinite steps(6);
}
@keyframes ct7 {
  100% {background-position: right -25% top 0}
}

.continuous-8 {
  width: 40px;
  height: 40px;
  background:
   linear-gradient(to bottom right,#0000 calc(50% - 40px),#fff 50%,#0000 calc(50% + 40px)) 
   bottom right/calc(200% + 80px) calc(200% + 80px) 
   orange;
  animation: ct8 1s infinite ;
}
@keyframes ct8 {
  100% {background-position: top left}
}

.continuous-9 {
  width: 120px;
  height: 20px;
  background: 
   radial-gradient(circle closest-side,#f03355 94%,#0000) 50% 50%/calc(50% + 10px) 70% repeat-x 
   #ccc;
  animation: ct9 1s infinite cubic-bezier(0.3,1,0,1);
}

@keyframes ct9 {
 100% {background-position: calc(200% - 5px)}
}

.continuous-10 {
  width: 120px;
  height: 20px;
  background: linear-gradient(#514b82 0 0) left -40px top 0/40px 100% no-repeat #eee;
  -webkit-mask:
   linear-gradient(#000 0 0) top  /100% 5px no-repeat,
   linear-gradient(#000 0 0) bottom/100% 5px no-repeat,
   repeating-linear-gradient(90deg,#000 0 5px, #0000 0 20%) left/calc(100% - 5px) 100%;
  animation: ct10 1s infinite linear;
}

@keyframes ct10 {
 100% {background-position: right -40px top 0}
}

/**/
body {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(250px,1fr));
 grid-auto-rows: 130px;
 place-items:center;
}

* {
 box-sizing: border-box;
}

Progress

Progress đẹp bằng CSS

Mã HTML

Ví dụ

<div class="progress-1"></div>
<div class="progress-2"></div>
<div class="progress-3"></div>
<div class="progress-4"></div>
<div class="progress-5"></div>
<div class="progress-6"></div>
<div class="progress-7"></div>
<div class="progress-8"></div>
<div class="progress-9"></div>
<div class="progress-10"></div>

Mã CSS

Ví dụ

.progress-1 {
 width:120px;
 height:20px;
 background:
  linear-gradient(#000 0 0) left/0% 100% no-repeat
  #ddd;
 animation:p1 2s infinite linear;
}
@keyframes p1 {
  100% {background-size:100% 100%}
}

.progress-2 {
 width:120px;
 height:20px;
 border-radius: 20px;
 background:
  linear-gradient(orange 0 0) left/0% 100% no-repeat
  lightblue;
 animation:p2 2s infinite steps(10);
}
@keyframes p2 {
  100% {background-size:110% 100%}
}

.progress-3 {
 width:120px;
 height:20px;
 border-radius: 20px;
 background:
  repeating-linear-gradient(135deg,#f03355 0 10px,#ffa516 0 20px) left/0%  100% no-repeat,
  repeating-linear-gradient(135deg,#ddd  0 10px,#eee  0 20px) left/100% 100%;
 animation:p3 2s infinite;
}
@keyframes p3 {
  100% {background-size:100% 100%}
}

.progress-4 {
 width:120px;
 height:20px;
 -webkit-mask:linear-gradient(90deg,#000 70%,#0000 0) left/20% 100%;
 background:
  linear-gradient(#000 0 0) left/0% 100% no-repeat
  #ddd;
 animation:p4 2s infinite steps(6);
}
@keyframes p4 {
  100% {background-size:120% 100% }
}

.progress-5 {
 width:80px;
 height:40px;
 border:2px solid currentColor;
 border-right-color: transparent;
 padding:3px;
 background: repeating-linear-gradient(90deg,currentColor 0 10px,#0000 0 15px) left/0% 100% no-repeat content-box content-box;
 position: relative;
 animation:p4 2s infinite steps(6);
}
.progress-5::before {
 content:"";
 position: absolute;
 top:-2px;
 bottom:-2px;
 left:100%;
 width:10px;
 background:
  linear-gradient(
    #0000  calc(50% - 7px),currentColor 0 calc(50% - 5px),
    #0000 0 calc(50% + 5px),currentColor 0 calc(50% + 7px),#0000 0) left /100% 100%,
  linear-gradient(currentColor calc(50% - 5px),#0000    0 calc(50% + 5px),currentColor 0) left /2px 100%,
  linear-gradient(#0000    calc(50% - 5px),currentColor 0 calc(50% + 5px),#0000    0) right/2px 100%;
 background-repeat:no-repeat;
}
@keyframes p5 {
  100% {background-size:120% 100%}
}

.progress-6 {
 width:120px;
 height:22px;
 border-radius: 20px;
 color:#514b82;
 border:2px solid;
 position: relative;
}
.progress-6::before {
 content:"";
 position: absolute;
 margin:2px;
 inset:0 100% 0 0;
 border-radius: inherit;
 background:currentColor;
 animation:p6 1.5s infinite;
}
@keyframes p6 {
  100% {inset:0}
}

.progress-7 {
 width:120px;
 height:24px;
 -webkit-mask:
  radial-gradient(circle closest-side,#000 94%,#0000) 0 0/25% 100%,
  linear-gradient(#000 0 0) center/calc(100% - 12px) calc(100% - 12px) no-repeat;
 background:
  linear-gradient(#25b09b 0 0) left/0% 100% no-repeat
  #ddd;
 animation:p7 2s infinite linear;
}
@keyframes p7 {
  100% {background-size:100% 100%}
}

.progress-8 {
 width:60px;
 height:60px;
 border-radius: 50%;
 -webkit-mask:linear-gradient(0deg,#000 55%,#0000 0) bottom/100% 18.18%;
 background:
  linear-gradient(#f03355 0 0) bottom/100% 0% no-repeat
  #ddd;
 animation:p8 2s infinite steps(7);
}
@keyframes p8 {
  100% {background-size:100% 115%}
}


.progress-9 {  
 --r1: 154%;
 --r2: 68.5%;
 width:60px;
 height:60px;
 border-radius: 50%; 
 background:
  radial-gradient(var(--r1) var(--r2) at top  ,#0000 79.5%,#269af2 80%) center left,
  radial-gradient(var(--r1) var(--r2) at bottom,#269af2 79.5%,#0000 80%) center center,
  radial-gradient(var(--r1) var(--r2) at top  ,#0000 79.5%,#269af2 80%) center right,
  #ccc;
 background-size: 50.5% 220%;
 background-position: -100% 0%,0% 0%,100% 0%;
 background-repeat:no-repeat;
 animation:p9 2s infinite linear;
}
@keyframes p9 {
  33% {background-position:  0% 33% ,100% 33% ,200% 33% }
  66% {background-position: -100% 66%,0%  66% ,100% 66% }
  100% {background-position:  0% 100%,100% 100%,200% 100%}
}


.progress-10 {
 width:120px;
 height:60px;
 border-radius:200px 200px 0 0;
 -webkit-mask:repeating-radial-gradient(farthest-side at bottom ,#0000 0,#000 1px 12%,#0000 calc(12% + 1px) 20%);
 background:
  radial-gradient(farthest-side at bottom,#514b82 0 95%,#0000 0) bottom/0% 0% no-repeat
  #ddd;
 animation:p10 2s infinite steps(6);
}
@keyframes p10 {
  100% {background-size:120% 120%}
}

/**/
body {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(250px,1fr));
 grid-auto-rows: 130px;
 place-items:center;
}

* {
 box-sizing: border-box;
}

Wobbling

Loading đẹp

Mã HTML

Ví dụ

<div class="wobbling-1"></div>
<div class="wobbling-2"></div>
<div class="wobbling-3"></div>
<div class="wobbling-4"></div>
<div class="wobbling-5"></div>
<div class="wobbling-6"></div>
<div class="wobbling-7"></div>
<div class="wobbling-8"></div>
<div class="wobbling-9"></div>
<div class="wobbling-10"></div>

Mã CSS

Ví dụ

.wobbling-1 {
 width:120px;
 height:20px;
 background:
  linear-gradient(#000 0 0) left/20px 20px no-repeat
  #ddd;
 animation:w1 1s infinite linear;
}
@keyframes w1 {
  50% {background-position: right }
}

.wobbling-2 {
 width:120px;
 height:20px;
 border-radius: 20px;
 background:
  radial-gradient(farthest-side,orange 94%,#0000 ) left/20px 20px no-repeat
  lightblue;
 animation:w2 1s infinite linear;
}
@keyframes w2 {
  50% {background-position:right }
}


.wobbling-3 {
 width:120px;
 height:22px;
 border-radius: 40px;
 color:#514b82 ;
 border:2px solid;
 position: relative;
}
.wobbling-3::before {
 content:"";
 position: absolute;
 margin:2px;
 width:25%;
 top:0;
 bottom:0;
 left:0;
 border-radius: inherit;
 background:currentColor;
 animation:w3 1s infinite linear;
}
@keyframes w3 {
  50% {left:100%;transform: translateX(calc(-100% - 4px))}
}


.wobbling-4 {
 width:20px;
 height:20px;
 background:#25b09b;
 box-shadow:0 0 60px 15px #25b09b;
 transform: translate(-80px);
 clip-path:inset(0);
 animation:
  w4-1 0.5s ease-in-out infinite alternate,
  w4-2 1s  ease-in-out infinite;
}

@keyframes w4-1 {
 100% {transform:translateX(80px)}
}

@keyframes w4-2 {
  33% {clip-path:inset(0 0 0 -100px)}
  50% {clip-path:inset(0 0 0 0)   }
  83% {clip-path:inset(0 -100px 0 0)}
}

.wobbling-5 {
 width:120px;
 height:20px;
 clip-path: polygon(10px 0,calc(100% - 10px) 0,100% 50%,calc(100% - 10px) 100%,10px 100%,0 50%);
 background:
  conic-gradient(from 135deg at top  ,#f03355 90deg,#0000 0) top  left,
  conic-gradient(from -45deg at bottom,#f03355 90deg,#0000 0) bottom left,
  #ccc;
 background-size: 20px 50%;
 background-repeat: no-repeat;
 animation:w5 1s infinite linear;
}
@keyframes w5 {
  50% {background-position:top right,bottom right }
}

.wobbling-6 {
 width:120px;
 height:21px;
 background:
  linear-gradient(#000 0 0) left/10px 100% no-repeat
  #ddd;
 animation:w6 1s infinite cubic-bezier(0,0.2,1,1);
 position: relative;
}
.wobbling-6:before,
.wobbling-6:after {
 content: "";
 position: absolute;
 left:0;
 right:0;
 height:7px;
 background:
  linear-gradient(#000 0 0) left/10px 100% no-repeat
  #ddd;
 animation: inherit;
}
.wobbling-6:before {
 top:0;
 animation-timing-function: cubic-bezier(0,0,1,1);
}
.wobbling-6:after {
 bottom:0;
 animation-timing-function: cubic-bezier(0,0.4,1,1);
}
@keyframes w6 {
  50% {background-position: right }
}

.wobbling-7{
 width:20px;
 height:20px;
 border-radius:50%;
 background:radial-gradient(at 30% 30%,#0000,#000a) red;
 position: relative;
 left:0px;
 top: 0px;
 animation: 
  w7-1 0.6s, 
  w7-2 0.3s;
 animation-timing-function:cubic-bezier(.5,-200,.5,200);
 animation-iteration-count:infinite;
}
@keyframes w7-1 { 
  100% { left:1px; } 
}
@keyframes w7-2 { 
  100% { top :0.3px; } 
}

.wobbling-8{
 width:20px;
 height:20px;
 border-radius:50%;
 position: relative;
 transform-origin:50% -200%;
 background:radial-gradient(at 30% 30%,#0000,#000a) red;
 animation: w8 1s cubic-bezier(.5,-200,.5,200) infinite;
}
.wobbling-8:before {
 content: "";
 position: absolute;
 inset:-200% 8px 100%;
 background:#ddd; 
}
@keyframes w8 { 
  100% { transform:rotate(1deg)} 
}

.wobbling-9{
 width:80px;
 height:20px;
 color:#514b82;
 background:
  radial-gradient(farthest-side,currentColor 98%,#0000) left /20px 20px,
  radial-gradient(farthest-side,currentColor 98%,#0000) right /20px 20px,
  radial-gradient(farthest-side,#000 98%,#0000) center/5px 5px,
  linear-gradient(currentColor 0 0) center/100% 2px;
 background-repeat: no-repeat;
 animation: w8 1s cubic-bezier(.5,-150,.5,150) infinite;
}

@keyframes w9 { 
  100% { transform:rotate(1deg)} 
}


.wobbling-10 {
  width: calc(100px - 14px);
  height: 50px;
  border-radius: 50px;
  background: 
   radial-gradient(farthest-side,#0000 calc(100% - 15px),#ccc calc(100% - 14px) 99%,#0000) left,
   radial-gradient(farthest-side,#0000 calc(100% - 15px),#ccc calc(100% - 14px) 99%,#0000) right;
  background-size: calc(50% + 7px) 100%;
  background-repeat: no-repeat;
  position: relative;
  animation: w10-0 1s infinite linear;
}
.wobbling-10:before {
 content: "";
 position: absolute;
 inset:0;
 margin:auto; 
 width:10px;
 height: 10px;
 border-radius: 50%;
 background:#f03355;
 transform-origin: -14px 50%;
 animation: w10-1 0.5s infinite linear;
}

@keyframes w10-0 { 
  0%,49.99% { transform:scaleX(1)}
  50%,100% { transform:scaleX(-1)} 
}

@keyframes w10-1 { 
  100% { transform:rotate(1turn)} 
}

/**/
body {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(250px,1fr));
 grid-auto-rows: 130px;
 place-items:center;
}

* {
 box-sizing: border-box;
}

Shapes

Shapes đẹp bằng CSS

Mã HTML

Ví dụ

<div class="shapes-1"></div>
<div class="shapes-2"></div>
<div class="shapes-3"></div>
<div class="shapes-4"></div>
<div class="shapes-5"></div>
<div class="shapes-6"></div>
<div class="shapes-7"></div>
<div class="shapes-8"></div>
<div class="shapes-9"></div>
<div class="shapes-10"></div>

Mã CSS

Ví dụ

.shapes-1 {
  width: 40px;
  height: 40px;
  border-radius: 50%;
  background:#f03355;
  clip-path: polygon(0 0,100% 0,100% 100%,0 100%);
  animation: sh1 2s infinite cubic-bezier(0.3,1,0,1);
}
@keyframes sh1 {
 33% {border-radius: 0;background:#514b82 ;clip-path: polygon(0 0,100% 0,100% 100%,0 100%)}
 66% {border-radius: 0;background:#ffa516 ;clip-path: polygon(50% 0,50% 0,100% 100%,0 100%)}
}

.shapes-2 {
  width: 40px;
  height: 40px;
  background:#25b09b;
  clip-path: polygon(0 0,100% 0,100% 100%);
  animation: sh2 2s infinite cubic-bezier(0.3,1,0,1);
}
@keyframes sh2 {
 25% {clip-path: polygon(0  0,100% 0  ,0 100%)}
 50% {clip-path: polygon(0  0,100% 100%,0 100%)}
 75% {clip-path: polygon(100% 0,100% 100%,0 100%)}
 100% {clip-path: polygon(100% 0,100% 100%,0 0  )}
}

.shapes-3 {
 width: 50px;
 height: 50px;
 display: flex;
 transform:rotate(45deg);
 animation: sh3-0 1.5s infinite linear;
}
.shapes-3:before,
.shapes-3:after {
 content: "";
 width:50%;
 background:#514b82;
 clip-path: polygon(0 50%,100% 0,100% 100%);
 animation: inherit;
 animation-name: sh3-1;
}
.shapes-3:after {
 clip-path: polygon(0 0,100% 50%,0% 100%);
 animation-name: sh3-2;
}
@keyframes sh3-0 {
 25% {width:50px;height:50px;transform:rotate(0)}
 50% {width:50px;height:50px}
 75% {width:70.70px;height:35.35px}
 100%{width:70.70px;height:35.35px;transform:rotate(0)}
}
@keyframes sh3-1 {
 0%,25% {clip-path: polygon(0 50% ,100% 0,100% 100%);transform:translate(0.3px)}
 50%  {clip-path: polygon(0 50% ,100% 0,100% 100%);transform:translate(-5px)}
 75%  {clip-path: polygon(0 100%,0  0,100% 100%);transform:translate(-5px)}
 100%  {clip-path: polygon(0 100%,0  0,100% 100%);transform:translate(17.7px)}
}
@keyframes sh3-2 {
 0%,25% {clip-path: polygon(0 0,100% 50%,0  100%);transform:translate(-0.3px) }
 50%  {clip-path: polygon(0 0,100% 50%,0  100%);transform:translate(5px) }
 75%  {clip-path: polygon(0 0,100% 0 ,100% 100%);transform:translate(5px)}
 100%  {clip-path: polygon(0 0,100% 0 ,100% 100%);transform:translate(-17.7px) }
}

.shapes-4 {
  width: 40px;
  height: 40px;
  color:#f03355;
  background:
   conic-gradient(from -45deg at top  20px left 50% ,#0000 ,currentColor 1deg 90deg,#0000 91deg),
   conic-gradient(from  45deg at right 20px top 50% ,#0000 ,currentColor 1deg 90deg,#0000 91deg),
   conic-gradient(from 135deg at bottom 20px left 50% ,#0000 ,currentColor 1deg 90deg,#0000 91deg),
   conic-gradient(from -135deg at left  20px top 50% ,#0000 ,currentColor 1deg 90deg,#0000 91deg);
  animation: sh4 1.5s infinite cubic-bezier(0.3,1,0,1);
}
@keyframes sh4 {
  50% {width:60px;height: 60px;transform: rotate(180deg)}
  100% {transform: rotate(360deg)}
}

.shapes-5 {
  width: 40px;
  height: 40px;
  color:orange;
  background:
   linear-gradient(currentColor 0 0),
   linear-gradient(currentColor 0 0),
   linear-gradient(currentColor 0 0),
   linear-gradient(currentColor 0 0);
  background-size: 21px 21px;
  background-repeat:no-repeat;
  animation: sh5 1.5s infinite cubic-bezier(0.3,1,0,1);
}
@keyframes sh5 {
  0%  {background-position: 0  0,100% 0  ,100% 100%,0 100%}
  33% {background-position: 0  0,100% 0  ,100% 100%,0 100%;width:60px;height: 60px}
  66% {background-position: 100% 0,100% 100%,0  100%,0 0  ;width:60px;height: 60px}
  100% {background-position: 100% 0,100% 100%,0  100%,0 0  }
}

.shapes-6 {
 width: 40px;
 height: 40px;
 display: grid;
 animation: sh6-0 1.5s infinite linear;
}
.shapes-6:before,
.shapes-6:after {
 content: "";
 grid-area: 1/1;
 background:#514b82;
 animation: 
  sh6-1 1.5s infinite linear,
  sh6-2 1.5s infinite linear;
}
.shapes-6:after {
 --s:-1;
 animation-direction: reverse;
}

@keyframes sh6-0 {
 0%,9%,91%,100% {background:#514b82}
 10%,90%    {background:#0000}
}
@keyframes sh6-1 {
 0%,33%  {clip-path: polygon(0  0,50% 100%,100% 0,100% 100%,0 100%)}
 66%,100% {clip-path: polygon(50% 0,50% 100%,50% 0,100% 100%,0 100%)}
}
@keyframes sh6-2 {
 0%,10%,90%,100% {transform: scale(var(--s,1)) translateY(0)}
 33%,66%     {transform: scale(var(--s,1)) translateY(50%)}
}

.shapes-7 {
 width: 40px;
 height: 40px;
 color:#f03355;
 position: relative;
 background:
  conic-gradient(from 134deg at top  ,currentColor 92deg,#0000 0) top,
  conic-gradient(from -46deg at bottom,currentColor 92deg,#0000 0) bottom;
 background-size:100% 50%;
 background-repeat: no-repeat;
}
.shapes-7:before {
 content:'';
 position: absolute;
 inset:0;
 background:
  conic-gradient(from -135deg at top 0  left  22px ,#0000 ,currentColor 1deg 90deg,#0000 0),
  conic-gradient(from -45deg at right 0 top  22px ,#0000 ,currentColor 1deg 90deg,#0000 0),
  conic-gradient(from  45deg at bottom 0 right 22px ,#0000 ,currentColor 1deg 90deg,#0000 0),
  conic-gradient(from 135deg at left 0 bottom 20px ,#0000 ,currentColor 1deg 90deg,#0000 0);
  animation: sh7 1.5s infinite cubic-bezier(0.3,1,0,1);
}
@keyframes sh7 {
  33% {inset:-10px;transform: rotate(0deg)}
  66% {inset:-10px;transform: rotate(90deg)}
  100% {inset:0  ;transform: rotate(90deg)}
}

.shapes-8 {
 width: 40px;
 height: 40px;
 display: grid;
 animation: sh8-0 1.5s infinite linear;
}
.shapes-8:before,
.shapes-8:after {
 content: "";
 grid-area: 1/1;
 background:#25b09b;
 clip-path: polygon(0 0%,100% 0,100% 100%);
 animation: inherit;
 animation-name: sh8-1;
}
.shapes-8:after {
 --s:-1;
}
@keyframes sh8-0 {
 66%   {transform: skewX(0deg)}
 80%,100% {transform: skewX(-45deg)}
}
@keyframes sh8-1 {
 0%  {transform:scale(var(--s,1)) translate(-0.5px,0)}
 33% {transform:scale(var(--s,1)) translate(calc(1px - 50%),calc(1px - 50%))}
 66% {transform:scale(var(--s,1)) translate(calc(1px - 50%),0%)}
 100% {transform:scale(var(--s,1)) translate(calc(0.5px - 50%),0%)}
}

.shapes-9 {
 width: 40px;
 height: 20px;
 background:orange;
 position: relative;
 animation: sh9-0 1.5s infinite linear;
}
.shapes-9:before,
.shapes-9:after {
  content:"";
  position: absolute;
  background:inherit; 
  bottom: 100%;
  width: 50%;
  height: 100%;
  animation: inherit;
  animation-name: sh9-1;
}
.shapes-9:before {
 left:0;
 transform-origin: bottom left;
 --s:-1;
}
.shapes-9:after {
 right:0;
 transform-origin: bottom right;
}
@keyframes sh9-0 {
  0%,10%  {transform:translateY(0%)  scaleY(1)}
  49.99%  {transform:translateY(-50%) scaleY(1)}
  50%   {transform:translateY(-50%) scaleY(-1)}
  90%,100% {transform:translateY(-100%) scaleY(-1)}
}
@keyframes sh9-1 {
  10%,90% {transform: rotate(0deg)}
  50%   {transform: rotate(calc(var(--s,1)*180deg))}
}

.shapes-10 {
 display: flex;
 width:50px;
 height:50px;
 animation: sh10-0 1.5s infinite linear;
}
.shapes-10:before,
.shapes-10:after {
 content: "";
 width:50%;
 background:#514b82;
 clip-path: polygon(0 0,100% 50%,0% 100%);
 animation: inherit;
 animation-name: sh10-1;
 transform-origin: bottom left;
}
.shapes-10:before {
 clip-path: polygon(0 50%,100% 0,100% 100%);
 transform-origin: bottom right;
 --s:-1;
}

@keyframes sh10-0 {
 0%,34.99% {transform: scaley(1)}
 35%,70%  {transform: scaley(-1)}
 90%,100% {transform: scaley(-1) rotate(180deg)}
}

@keyframes sh10-1 {
 0%,10%,70%,100%{transform:translateY(-100%) rotate(calc(var(--s,1)*135deg))}
 35%      {transform:translateY(0%)  rotate(0deg)}
}

/**/
body {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(250px,1fr));
 grid-auto-rows: 130px;
 place-items:center;
}

* {
 box-sizing: border-box;
}

Pulsing

Loading đẹp bằng CSS

Mã HTML

Ví dụ

<div class="pulsing-1"></div>
<div class="pulsing-2"></div>
<div class="pulsing-3"></div>
<div class="pulsing-4"></div>
<div class="pulsing-5"></div>
<div class="pulsing-6"></div>
<div class="pulsing-7"></div>
<div class="pulsing-8"></div>
<div class="pulsing-9"></div>
<div class="pulsing-10" data-c="💯"></div>

Mã CSS

Ví dụ

.pulsing-1 {
 width:20px;
 height:20px;
 border-radius: 50%;
 background:#000;
 box-shadow: 0 0 0 0 #0004;
 animation:pl1 1s infinite;
}
@keyframes pl1 {
  100% {box-shadow: 0 0 0 30px #0000}
}

.pulsing-2 {
 width:20px;
 height:20px;
 border-radius: 50%;
 background:#000;
 box-shadow: 0 0 0 0 #0004;
 animation:pl2 1.5s infinite linear;
 position: relative;
}
.pulsing-2:before,
.pulsing-2:after {
 content:"";
 position: absolute;
 inset:0;
 border-radius: inherit;
 box-shadow: 0 0 0 0 #0004;
 animation: inherit;
 animation-delay: -0.5s;
}
.pulsing-2:after {
 animation-delay: -1s;
}
@keyframes pl2 {
  100% {box-shadow: 0 0 0 40px #0000}
}

.pulsing-3 {
 width:50px;
 height:50px;
 color:#dc1818;
 background:
  radial-gradient(circle at 60% 65%, currentColor 62%, #0000 65%) top left,
  radial-gradient(circle at 40% 65%, currentColor 62%, #0000 65%) top right,
  linear-gradient(to bottom left, currentColor 42%,#0000 43%) bottom left ,
  linear-gradient(to bottom right,currentColor 42%,#0000 43%) bottom right;
 background-size:50% 50%;
 background-repeat:no-repeat;
 position:relative;
}
.pulsing-3:after {
 content:"";
 position:absolute;
 inset:0;
 background:inherit;
 opacity:0.4;
 animation:pl3 1s infinite;
}
@keyframes pl3 {
 to {transform:scale(1.8);opacity:0}
}

.pulsing-4 {
 width:60px;
 height:60px;
 position:relative;
}
.pulsing-4:before,
.pulsing-4:after {
 content:"";
 position:absolute;
 border-radius: 50%;
 inset:0;
 background:
  radial-gradient(circle 10px,#f85c00 94%,#0000),
  repeating-conic-gradient(from -30deg,#0000 0 60deg,#f85c00 61deg 120deg);
 -webkit-mask:radial-gradient(circle 15px,#000 calc(100% - 6px),#0000 calc(100% - 5px) 94%,#000);
}

.pulsing-4:after {
 animation:pl4 1s infinite;
 transform: perspective(300px) translateZ(0px)
}

@keyframes pl4 {
 to {transform:perspective(300px) translateZ(150px);opacity:0}
}.pulsing-5 {
 width:80px;
 height:80px;
 position:relative;
}
.pulsing-5:before,
.pulsing-5:after {
 content:"";
 position:absolute;
 inset:0;
 background:#ffb940;  
 box-shadow: 0 0 0 50px;
 clip-path: polygon(50% 0%, 61% 35%, 98% 35%, 68% 57%, 79% 91%, 50% 70%, 21% 91%, 32% 57%, 2% 35%, 39% 35%);
}

.pulsing-5:after {
 animation:pl5 1s infinite;
 transform:perspective(300px) translateZ(0px)
}

@keyframes pl5 {
 to {transform:perspective(300px) translateZ(150px);opacity:0}
}

.pulsing-6 {
 width:40px;
 height:40px;
 position:relative;
 transform:rotate(45deg);
}
.pulsing-6:before,
.pulsing-6:after {
 content:"";
 position:absolute;
 inset:0;
 border-radius: 50% 50% 0 50%;
 background:#514b82;
 -webkit-mask:radial-gradient(circle 10px at 50% 50%,#0000 94%,#000);
}

.pulsing-6:after {
 animation:pl6 1s infinite;
 transform: perspective(300px) translateZ(0px)
}

@keyframes pl6 {
 to {transform:perspective(300px) translateZ(150px);opacity:0}
}

.pulsing-7 {
 width: 108px;
 height: 60px;
 color:#269af2;
 --c:radial-gradient(farthest-side,currentColor 96%,#0000);
 background: 
  var(--c) 100% 100% /30% 60%,
  var(--c) 70% 0  /50% 100%,
  var(--c) 0  100% /36% 68%,
  var(--c) 27% 18% /26% 40%,
  linear-gradient(currentColor 0 0) bottom/67% 58%;
 background-repeat: no-repeat;
 position: relative;
}

.pulsing-7:after {
 content:"";
 position:absolute;
 inset:0;
 background:inherit;
 opacity:0.4;
 animation:pl7 1s infinite;
}
@keyframes pl7 {
 to {transform:scale(1.8);opacity:0}
}

.pulsing-8 {
 width:65px;
 height:117px;
 position:relative;
}
.pulsing-8:before,
.pulsing-8:after {
 content:"";
 position:absolute;
 inset:0;
 background:#ff8001;  
 box-shadow: 0 0 0 50px;
 clip-path: polygon(100% 0, 23% 46%, 46% 44%, 15% 69%, 38% 67%, 0 100%, 76% 57%, 53% 58%, 88% 33%, 60% 37%);;
}

.pulsing-8:after {
 animation:pl8 1s infinite;
 transform:perspective(300px) translateZ(0px)
}

@keyframes pl8 {
 to {transform:perspective(300px) translateZ(180px);opacity:0}
}
.pulsing-9 {
 width:100px;
 height:45px;
 position:relative;
}
.pulsing-9:before,
.pulsing-9:after {
 content:"";
 position:absolute;
 inset:0;
 background:#000;  
 box-shadow: 0 0 0 50px;
 clip-path: polygon(-50px -20px,10% -12px,20% 0,calc(50% - 15px) 0,calc(50% - 10px) -20px,calc(50% - 8px) -15px,calc(50% + 8px) -15px,calc(50% + 10px) -20px,calc(50% + 15px) 0,80% 0,90% -12px,calc(100% + 50px) -20px,100% 80%,calc(100% + 10px) calc(100% + 10px),60% 100%,50% calc(100% + 15px),40% 100%,-10px calc(100% + 10px),0 80%);
}

.pulsing-9:after {
 animation:pl9 1s infinite;
 transform:perspective(300px) translateZ(0px)
}

@keyframes pl9 {
 to {transform:perspective(300px) translateZ(100px);opacity:0}
}

.pulsing-10 {
 display: grid;
 font-size: 50px;
}
.pulsing-10:before,
.pulsing-10:after {
 content:attr(data-c);
 grid-area: 1/1;
}

.pulsing-10:after {
 animation:pl10 1s infinite;
}

@keyframes pl10 {
 to {transform:scale(1.8);opacity:0}
}

/**/
body {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(250px,1fr));
 grid-auto-rows: 130px;
 place-items:center;
}

* {
 box-sizing: border-box;
}

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements