Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách khắc phục lỗi phpMyAdmin khi nhập cơ sở dữ liệu: Incorrect format parameter

Tìm hiểu cách khắc phục lỗi phpMyAdmin xuất hiện khi bạn cố gắng nhập cơ sở dữ liệu (Incorrect format parameter - Tham số định dạng không chính xác).

Trong một lần mình muốn khôi phục lại database sau khi cài đặt lại OpenServer trên máy tính, vì dữ liệu lớn nên mình đã thay đổi cấu hình tệp php.ini. Nhưng mình đã không cẩn thận và vướng sai lầm khi chỉ điều chỉnh một tham số duy nhất trong tệp php.ini cho phép mình nhập trực tiếp các tệm SQL lớn hơn trong trình duyệt.

Cách khắc phục Lỗi PHPMyAdmin khi nhập cơ sở dữ liệu: Incorrect format parameter

Trong bài viết này, mình sẽ giải thích cho bạn lý do tại sao lỗi này xảy ra và cách giải quyết nó trong môi trường localhost của bạn.

Cách lỗi Incorrect format parameter được kích hoạt

Nếu bạn quyết định sửa đổi các thuộc tính post_max_size upload_max_filesize của tệp cấu hình PHP php.ini, bạn cần phải cẩn thận, bởi vì, nếu bạn quyết định gán giá trị upload_max_filesize lớn hơn kích thước cho phép post_max_size, thì lỗi sẽ được kích hoạt. Ví dụ: nếu bạn đặt kích thước tối đa cho phép của bài đăng thành 2MB và kích thước tệp tải lên tối đa thành 8MB như thế này trong tệp php.ini của bạn :

Ví dụ

; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
post_max_size=2M

; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize=8M

Nếu bạn cố gắng tải lên cơ sở dữ liệu để nhập thông qua phpMyAdmin, lỗi này sẽ xuất hiện.

Cách ngăn chặn hoặc giải quyết lỗi Incorrect format parameter

Đảm bảo đặt các giá trị bằng nhau cho các thuộc tính đã đề cập post_max_sizeupload_max_filesize. Đó chỉ là logic, như nếu bạn định cấu hình giá trị của các thuộc tính này lớn hơn giá trị kia, thì nó sẽ không hoạt động, ví dụ: bạn không thể tải lên tệp có dung lượng 5MB nếu kích thước tệp cho phép tối đa của bạn là 8MB (về mặt lý thuyết, kích thước tệp đã vượt qua) , nhưng kích thước POST cho phép tối đa chỉ là 2M, điều đó thật không hợp lý. Sửa các giá trị để sử dụng cùng một số và phải đủ (giá trị có thể là bất kỳ giá trị nào bạn cần, không nhất thiết là 64MB):

Ví dụ

; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
post_max_size=64M

; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize=64M

Chúc bạn gặp phải lỗi này có thể xử lý thành công ❤️!

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements