Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách sử dụng jQuery Datatables

Việc lấy danh sách dữ liệu theo một số điều kiện từ cơ sở dữ liệu rồi sắp xếp, phân trang ... sẽ được giải quyết khi bạn sử dụng Plugin jQuery Datatables

Trong bài đăng này, mình sẽ chia sẻ một ví dụ cơ bản về cách sử dụng với jQuery Datatables. Mình sẽ cung cấp một ví dụ để bạn hiểu cách triển khai nó trong dự án trang web của bạn.

Datatable là một plugin mạnh mẽ cho jQuery, cung cấp nhiều tùy chọn sẽ giúp danh sách bảng của chúng ta hoạt động nhiều hơn. Tính năng tốt nhất của Datatables đã được cung cấp khả năng tìm kiếm, sắp xếp và phân trang mà không cần cấu hình.
Vì vậy, trong bài đăng này, mình sẽ chỉ cho bạn một ví dụ về jQuery Datatabless.

Bước 1: Cài đặt jQuery Datatabless

Đầu tiên, bạn cần thêm các scripts và styles sau vào thẻ head HTML của mình.

Ví dụ

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/1.11.3/css/jquery.dataTables.min.css">

<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.js"></script>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC" crossorigin="anonymous">
<script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

Bước 2: Ví dụ về jQuery Datatables không có cấu hình

Bây giờ chúng ta hãy thêm một ví dụ với Datatables không có cấu hình trong đó tính năng tìm kiếm, sắp xếp và phân trang đã được cung cấp.
Thêm tập lệnh sau vào thẻ head của bạn hoặc trước khi đóng thẻ body.

Ví dụ

<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
	  $('#jquery-datatable-example-no-configuration').DataTable();
	});
</script>

Sau đó, hãy thêm dữ liệu như mã bên dưới.

Ví dụ

<table id="jquery-datatable-example-no-configuration" class="display" style="width:100%">
  <thead>
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th>Position</th>
      <th>Office</th>
      <th>Age</th>
      <th>Start date</th>
      <th>Salary</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Tiger Nixon</td>
      <td>System Architect</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>61</td>
      <td>2011/04/25</td>
      <td>$320,800</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Garrett Winters</td>
      <td>Accountant</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>63</td>
      <td>2011/07/25</td>
      <td>$170,750</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ashton Cox</td>
      <td>Junior Technical Author</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>66</td>
      <td>2009/01/12</td>
      <td>$86,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Cedric Kelly</td>
      <td>Senior Javascript Developer</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>22</td>
      <td>2012/03/29</td>
      <td>$433,060</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Airi Satou</td>
      <td>Accountant</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>33</td>
      <td>2008/11/28</td>
      <td>$162,700</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Brielle Williamson</td>
      <td>Integration Specialist</td>
      <td>New York</td>
      <td>61</td>
      <td>2012/12/02</td>
      <td>$372,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Herrod Chandler</td>
      <td>Sales Assistant</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>59</td>
      <td>2012/08/06</td>
      <td>$137,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Rhona Davidson</td>
      <td>Integration Specialist</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>55</td>
      <td>2010/10/14</td>
      <td>$327,900</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Colleen Hurst</td>
      <td>Javascript Developer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>39</td>
      <td>2009/09/15</td>
      <td>$205,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Sonya Frost</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>23</td>
      <td>2008/12/13</td>
      <td>$103,600</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jena Gaines</td>
      <td>Office Manager</td>
      <td>London</td>
      <td>30</td>
      <td>2008/12/19</td>
      <td>$90,560</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Quinn Flynn</td>
      <td>Support Lead</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>22</td>
      <td>2013/03/03</td>
      <td>$342,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Charde Marshall</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>36</td>
      <td>2008/10/16</td>
      <td>$470,600</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Haley Kennedy</td>
      <td>Senior Marketing Designer</td>
      <td>London</td>
      <td>43</td>
      <td>2012/12/18</td>
      <td>$313,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Tatyana Fitzpatrick</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>London</td>
      <td>19</td>
      <td>2010/03/17</td>
      <td>$385,750</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Michael Silva</td>
      <td>Marketing Designer</td>
      <td>London</td>
      <td>66</td>
      <td>2012/11/27</td>
      <td>$198,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Paul Byrd</td>
      <td>Chief Financial Officer (CFO)</td>
      <td>New York</td>
      <td>64</td>
      <td>2010/06/09</td>
      <td>$725,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Gloria Little</td>
      <td>Systems Administrator</td>
      <td>New York</td>
      <td>59</td>
      <td>2009/04/10</td>
      <td>$237,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Bradley Greer</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>London</td>
      <td>41</td>
      <td>2012/10/13</td>
      <td>$132,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Dai Rios</td>
      <td>Personnel Lead</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>35</td>
      <td>2012/09/26</td>
      <td>$217,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jenette Caldwell</td>
      <td>Development Lead</td>
      <td>New York</td>
      <td>30</td>
      <td>2011/09/03</td>
      <td>$345,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Yuri Berry</td>
      <td>Chief Marketing Officer (CMO)</td>
      <td>New York</td>
      <td>40</td>
      <td>2009/06/25</td>
      <td>$675,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Caesar Vance</td>
      <td>Pre-Sales Support</td>
      <td>New York</td>
      <td>21</td>
      <td>2011/12/12</td>
      <td>$106,450</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Doris Wilder</td>
      <td>Sales Assistant</td>
      <td>Sydney</td>
      <td>23</td>
      <td>2010/09/20</td>
      <td>$85,600</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Angelica Ramos</td>
      <td>Chief Executive Officer (CEO)</td>
      <td>London</td>
      <td>47</td>
      <td>2009/10/09</td>
      <td>$1,200,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Gavin Joyce</td>
      <td>Developer</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>42</td>
      <td>2010/12/22</td>
      <td>$92,575</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jennifer Chang</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>Singapore</td>
      <td>28</td>
      <td>2010/11/14</td>
      <td>$357,650</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Brenden Wagner</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>28</td>
      <td>2011/06/07</td>
      <td>$206,850</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Fiona Green</td>
      <td>Chief Operating Officer (COO)</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>48</td>
      <td>2010/03/11</td>
      <td>$850,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Shou Itou</td>
      <td>Regional Marketing</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>20</td>
      <td>2011/08/14</td>
      <td>$163,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Michelle House</td>
      <td>Integration Specialist</td>
      <td>Sydney</td>
      <td>37</td>
      <td>2011/06/02</td>
      <td>$95,400</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Suki Burks</td>
      <td>Developer</td>
      <td>London</td>
      <td>53</td>
      <td>2009/10/22</td>
      <td>$114,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Prescott Bartlett</td>
      <td>Technical Author</td>
      <td>London</td>
      <td>27</td>
      <td>2011/05/07</td>
      <td>$145,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Gavin Cortez</td>
      <td>Team Leader</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>22</td>
      <td>2008/10/26</td>
      <td>$235,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Martena Mccray</td>
      <td>Post-Sales support</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>46</td>
      <td>2011/03/09</td>
      <td>$324,050</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Unity Butler</td>
      <td>Marketing Designer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>47</td>
      <td>2009/12/09</td>
      <td>$85,675</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Howard Hatfield</td>
      <td>Office Manager</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>51</td>
      <td>2008/12/16</td>
      <td>$164,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Hope Fuentes</td>
      <td>Secretary</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>41</td>
      <td>2010/02/12</td>
      <td>$109,850</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Vivian Harrell</td>
      <td>Financial Controller</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>62</td>
      <td>2009/02/14</td>
      <td>$452,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Timothy Mooney</td>
      <td>Office Manager</td>
      <td>London</td>
      <td>37</td>
      <td>2008/12/11</td>
      <td>$136,200</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jackson Bradshaw</td>
      <td>Director</td>
      <td>New York</td>
      <td>65</td>
      <td>2008/09/26</td>
      <td>$645,750</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Olivia Liang</td>
      <td>Support Engineer</td>
      <td>Singapore</td>
      <td>64</td>
      <td>2011/02/03</td>
      <td>$234,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Bruno Nash</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>London</td>
      <td>38</td>
      <td>2011/05/03</td>
      <td>$163,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Sakura Yamamoto</td>
      <td>Support Engineer</td>
      <td>Tokyo</td>
      <td>37</td>
      <td>2009/08/19</td>
      <td>$139,575</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Thor Walton</td>
      <td>Developer</td>
      <td>New York</td>
      <td>61</td>
      <td>2013/08/11</td>
      <td>$98,540</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Finn Camacho</td>
      <td>Support Engineer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>47</td>
      <td>2009/07/07</td>
      <td>$87,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Serge Baldwin</td>
      <td>Data Coordinator</td>
      <td>Singapore</td>
      <td>64</td>
      <td>2012/04/09</td>
      <td>$138,575</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Zenaida Frank</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>New York</td>
      <td>63</td>
      <td>2010/01/04</td>
      <td>$125,250</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Zorita Serrano</td>
      <td>Software Engineer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>56</td>
      <td>2012/06/01</td>
      <td>$115,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jennifer Acosta</td>
      <td>Junior Javascript Developer</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>43</td>
      <td>2013/02/01</td>
      <td>$75,650</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Cara Stevens</td>
      <td>Sales Assistant</td>
      <td>New York</td>
      <td>46</td>
      <td>2011/12/06</td>
      <td>$145,600</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Hermione Butler</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>London</td>
      <td>47</td>
      <td>2011/03/21</td>
      <td>$356,250</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Lael Greer</td>
      <td>Systems Administrator</td>
      <td>London</td>
      <td>21</td>
      <td>2009/02/27</td>
      <td>$103,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jonas Alexander</td>
      <td>Developer</td>
      <td>San Francisco</td>
      <td>30</td>
      <td>2010/07/14</td>
      <td>$86,500</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Shad Decker</td>
      <td>Regional Director</td>
      <td>Edinburgh</td>
      <td>51</td>
      <td>2008/11/13</td>
      <td>$183,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Michael Bruce</td>
      <td>Javascript Developer</td>
      <td>Singapore</td>
      <td>29</td>
      <td>2011/06/27</td>
      <td>$183,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Donna Snider</td>
      <td>Customer Support</td>
      <td>New York</td>
      <td>27</td>
      <td>2011/01/25</td>
      <td>$112,000</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

Bây đây là kết quả.

Ví dụ về dữ liệu jQuery Datatables

Bước 3: Mã nguồn đầy đủ

Mã nguồn bên dưới là mã ví dụ đầy đủ về jQuery Datatables: Không có cấu hình, Bật/Tắt một số chức năng, Sắp xếp theo thứ tự mặc định.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Ví dụ về jQuery Datatables</title>

	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/1.11.3/css/jquery.dataTables.min.css">

	<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.js"></script>
	<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC" crossorigin="anonymous">
	<script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/1.11.3/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

	<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function() {
		  $('#jquery-datatable-example-no-configuration').DataTable();

		  $('#jquery-datatable-example-enable-disable').DataTable({
		    "paging":  true,
		    "ordering": false,
		    "info":   false
		  });

		  $('#jquery-datatable-example-default-ordering-sorting').DataTable({
		    "order": [[ 3, "desc" ]]
		  });
		} );
	</script>
</head>
<body>

	<div class="container mt-5">
		<h2 style="margin-bottom: 30px;">Ví dụ về jQuery Datatables - Không có cấu hình</h2>
		<table id="jquery-datatable-example-no-configuration" class="display" style="width:100%">
	    <thead>
	      <tr>
	        <th>Name</th>
	        <th>Position</th>
	        <th>Office</th>
	        <th>Age</th>
	        <th>Start date</th>
	        <th>Salary</th>
	      </tr>
	    </thead>
	    <tbody>
	      <tr>
	        <td>Tiger Nixon</td>
	        <td>System Architect</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>61</td>
	        <td>2011/04/25</td>
	        <td>$320,800</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Garrett Winters</td>
	        <td>Accountant</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>63</td>
	        <td>2011/07/25</td>
	        <td>$170,750</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Ashton Cox</td>
	        <td>Junior Technical Author</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>66</td>
	        <td>2009/01/12</td>
	        <td>$86,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Cedric Kelly</td>
	        <td>Senior Javascript Developer</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>22</td>
	        <td>2012/03/29</td>
	        <td>$433,060</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Airi Satou</td>
	        <td>Accountant</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>33</td>
	        <td>2008/11/28</td>
	        <td>$162,700</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Brielle Williamson</td>
	        <td>Integration Specialist</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>61</td>
	        <td>2012/12/02</td>
	        <td>$372,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Herrod Chandler</td>
	        <td>Sales Assistant</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>59</td>
	        <td>2012/08/06</td>
	        <td>$137,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Rhona Davidson</td>
	        <td>Integration Specialist</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>55</td>
	        <td>2010/10/14</td>
	        <td>$327,900</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Colleen Hurst</td>
	        <td>Javascript Developer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>39</td>
	        <td>2009/09/15</td>
	        <td>$205,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Sonya Frost</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>23</td>
	        <td>2008/12/13</td>
	        <td>$103,600</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jena Gaines</td>
	        <td>Office Manager</td>
	        <td>London</td>
	        <td>30</td>
	        <td>2008/12/19</td>
	        <td>$90,560</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Quinn Flynn</td>
	        <td>Support Lead</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>22</td>
	        <td>2013/03/03</td>
	        <td>$342,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Charde Marshall</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>36</td>
	        <td>2008/10/16</td>
	        <td>$470,600</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Haley Kennedy</td>
	        <td>Senior Marketing Designer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>43</td>
	        <td>2012/12/18</td>
	        <td>$313,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Tatyana Fitzpatrick</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>London</td>
	        <td>19</td>
	        <td>2010/03/17</td>
	        <td>$385,750</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Michael Silva</td>
	        <td>Marketing Designer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>66</td>
	        <td>2012/11/27</td>
	        <td>$198,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Paul Byrd</td>
	        <td>Chief Financial Officer (CFO)</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>64</td>
	        <td>2010/06/09</td>
	        <td>$725,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Gloria Little</td>
	        <td>Systems Administrator</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>59</td>
	        <td>2009/04/10</td>
	        <td>$237,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Bradley Greer</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>41</td>
	        <td>2012/10/13</td>
	        <td>$132,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Dai Rios</td>
	        <td>Personnel Lead</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>35</td>
	        <td>2012/09/26</td>
	        <td>$217,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jenette Caldwell</td>
	        <td>Development Lead</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>30</td>
	        <td>2011/09/03</td>
	        <td>$345,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Yuri Berry</td>
	        <td>Chief Marketing Officer (CMO)</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>40</td>
	        <td>2009/06/25</td>
	        <td>$675,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Caesar Vance</td>
	        <td>Pre-Sales Support</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>21</td>
	        <td>2011/12/12</td>
	        <td>$106,450</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Doris Wilder</td>
	        <td>Sales Assistant</td>
	        <td>Sydney</td>
	        <td>23</td>
	        <td>2010/09/20</td>
	        <td>$85,600</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Angelica Ramos</td>
	        <td>Chief Executive Officer (CEO)</td>
	        <td>London</td>
	        <td>47</td>
	        <td>2009/10/09</td>
	        <td>$1,200,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Gavin Joyce</td>
	        <td>Developer</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>42</td>
	        <td>2010/12/22</td>
	        <td>$92,575</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jennifer Chang</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>Singapore</td>
	        <td>28</td>
	        <td>2010/11/14</td>
	        <td>$357,650</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Brenden Wagner</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>28</td>
	        <td>2011/06/07</td>
	        <td>$206,850</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Fiona Green</td>
	        <td>Chief Operating Officer (COO)</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>48</td>
	        <td>2010/03/11</td>
	        <td>$850,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Shou Itou</td>
	        <td>Regional Marketing</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>20</td>
	        <td>2011/08/14</td>
	        <td>$163,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Michelle House</td>
	        <td>Integration Specialist</td>
	        <td>Sydney</td>
	        <td>37</td>
	        <td>2011/06/02</td>
	        <td>$95,400</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Suki Burks</td>
	        <td>Developer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>53</td>
	        <td>2009/10/22</td>
	        <td>$114,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Prescott Bartlett</td>
	        <td>Technical Author</td>
	        <td>London</td>
	        <td>27</td>
	        <td>2011/05/07</td>
	        <td>$145,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Gavin Cortez</td>
	        <td>Team Leader</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>22</td>
	        <td>2008/10/26</td>
	        <td>$235,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Martena Mccray</td>
	        <td>Post-Sales support</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>46</td>
	        <td>2011/03/09</td>
	        <td>$324,050</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Unity Butler</td>
	        <td>Marketing Designer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>47</td>
	        <td>2009/12/09</td>
	        <td>$85,675</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Howard Hatfield</td>
	        <td>Office Manager</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>51</td>
	        <td>2008/12/16</td>
	        <td>$164,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Hope Fuentes</td>
	        <td>Secretary</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>41</td>
	        <td>2010/02/12</td>
	        <td>$109,850</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Vivian Harrell</td>
	        <td>Financial Controller</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>62</td>
	        <td>2009/02/14</td>
	        <td>$452,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Timothy Mooney</td>
	        <td>Office Manager</td>
	        <td>London</td>
	        <td>37</td>
	        <td>2008/12/11</td>
	        <td>$136,200</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jackson Bradshaw</td>
	        <td>Director</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>65</td>
	        <td>2008/09/26</td>
	        <td>$645,750</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Olivia Liang</td>
	        <td>Support Engineer</td>
	        <td>Singapore</td>
	        <td>64</td>
	        <td>2011/02/03</td>
	        <td>$234,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Bruno Nash</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>38</td>
	        <td>2011/05/03</td>
	        <td>$163,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Sakura Yamamoto</td>
	        <td>Support Engineer</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>37</td>
	        <td>2009/08/19</td>
	        <td>$139,575</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Thor Walton</td>
	        <td>Developer</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>61</td>
	        <td>2013/08/11</td>
	        <td>$98,540</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Finn Camacho</td>
	        <td>Support Engineer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>47</td>
	        <td>2009/07/07</td>
	        <td>$87,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Serge Baldwin</td>
	        <td>Data Coordinator</td>
	        <td>Singapore</td>
	        <td>64</td>
	        <td>2012/04/09</td>
	        <td>$138,575</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Zenaida Frank</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>63</td>
	        <td>2010/01/04</td>
	        <td>$125,250</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Zorita Serrano</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>56</td>
	        <td>2012/06/01</td>
	        <td>$115,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jennifer Acosta</td>
	        <td>Junior Javascript Developer</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>43</td>
	        <td>2013/02/01</td>
	        <td>$75,650</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Cara Stevens</td>
	        <td>Sales Assistant</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>46</td>
	        <td>2011/12/06</td>
	        <td>$145,600</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Hermione Butler</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>London</td>
	        <td>47</td>
	        <td>2011/03/21</td>
	        <td>$356,250</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Lael Greer</td>
	        <td>Systems Administrator</td>
	        <td>London</td>
	        <td>21</td>
	        <td>2009/02/27</td>
	        <td>$103,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jonas Alexander</td>
	        <td>Developer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>30</td>
	        <td>2010/07/14</td>
	        <td>$86,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Shad Decker</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>51</td>
	        <td>2008/11/13</td>
	        <td>$183,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Michael Bruce</td>
	        <td>Javascript Developer</td>
	        <td>Singapore</td>
	        <td>29</td>
	        <td>2011/06/27</td>
	        <td>$183,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Donna Snider</td>
	        <td>Customer Support</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>27</td>
	        <td>2011/01/25</td>
	        <td>$112,000</td>
	      </tr>
	    </tbody>
	  </table>
	</div>	<div class="container mt-5">
		<h2 style="margin-bottom: 30px;">Ví dụ về jQuery Datatables - Bật / tắt tính năng</h2>
		<table id="jquery-datatable-example-enable-disable" class="display" style="width:100%">
	    <thead>
	      <tr>
	        <th>Name</th>
	        <th>Position</th>
	        <th>Office</th>
	        <th>Age</th>
	        <th>Start date</th>
	        <th>Salary</th>
	      </tr>
	    </thead>
	    <tbody>
	      <tr>
	        <td>Tiger Nixon</td>
	        <td>System Architect</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>61</td>
	        <td>2011/04/25</td>
	        <td>$320,800</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Garrett Winters</td>
	        <td>Accountant</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>63</td>
	        <td>2011/07/25</td>
	        <td>$170,750</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Ashton Cox</td>
	        <td>Junior Technical Author</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>66</td>
	        <td>2009/01/12</td>
	        <td>$86,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Cedric Kelly</td>
	        <td>Senior Javascript Developer</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>22</td>
	        <td>2012/03/29</td>
	        <td>$433,060</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Airi Satou</td>
	        <td>Accountant</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>33</td>
	        <td>2008/11/28</td>
	        <td>$162,700</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Brielle Williamson</td>
	        <td>Integration Specialist</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>61</td>
	        <td>2012/12/02</td>
	        <td>$372,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Herrod Chandler</td>
	        <td>Sales Assistant</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>59</td>
	        <td>2012/08/06</td>
	        <td>$137,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Rhona Davidson</td>
	        <td>Integration Specialist</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>55</td>
	        <td>2010/10/14</td>
	        <td>$327,900</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Colleen Hurst</td>
	        <td>Javascript Developer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>39</td>
	        <td>2009/09/15</td>
	        <td>$205,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Sonya Frost</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>23</td>
	        <td>2008/12/13</td>
	        <td>$103,600</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jena Gaines</td>
	        <td>Office Manager</td>
	        <td>London</td>
	        <td>30</td>
	        <td>2008/12/19</td>
	        <td>$90,560</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Quinn Flynn</td>
	        <td>Support Lead</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>22</td>
	        <td>2013/03/03</td>
	        <td>$342,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Charde Marshall</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>36</td>
	        <td>2008/10/16</td>
	        <td>$470,600</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Haley Kennedy</td>
	        <td>Senior Marketing Designer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>43</td>
	        <td>2012/12/18</td>
	        <td>$313,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Tatyana Fitzpatrick</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>London</td>
	        <td>19</td>
	        <td>2010/03/17</td>
	        <td>$385,750</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Michael Silva</td>
	        <td>Marketing Designer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>66</td>
	        <td>2012/11/27</td>
	        <td>$198,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Paul Byrd</td>
	        <td>Chief Financial Officer (CFO)</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>64</td>
	        <td>2010/06/09</td>
	        <td>$725,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Gloria Little</td>
	        <td>Systems Administrator</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>59</td>
	        <td>2009/04/10</td>
	        <td>$237,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Bradley Greer</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>41</td>
	        <td>2012/10/13</td>
	        <td>$132,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Dai Rios</td>
	        <td>Personnel Lead</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>35</td>
	        <td>2012/09/26</td>
	        <td>$217,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jenette Caldwell</td>
	        <td>Development Lead</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>30</td>
	        <td>2011/09/03</td>
	        <td>$345,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Yuri Berry</td>
	        <td>Chief Marketing Officer (CMO)</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>40</td>
	        <td>2009/06/25</td>
	        <td>$675,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Caesar Vance</td>
	        <td>Pre-Sales Support</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>21</td>
	        <td>2011/12/12</td>
	        <td>$106,450</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Doris Wilder</td>
	        <td>Sales Assistant</td>
	        <td>Sydney</td>
	        <td>23</td>
	        <td>2010/09/20</td>
	        <td>$85,600</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Angelica Ramos</td>
	        <td>Chief Executive Officer (CEO)</td>
	        <td>London</td>
	        <td>47</td>
	        <td>2009/10/09</td>
	        <td>$1,200,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Gavin Joyce</td>
	        <td>Developer</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>42</td>
	        <td>2010/12/22</td>
	        <td>$92,575</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jennifer Chang</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>Singapore</td>
	        <td>28</td>
	        <td>2010/11/14</td>
	        <td>$357,650</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Brenden Wagner</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>28</td>
	        <td>2011/06/07</td>
	        <td>$206,850</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Fiona Green</td>
	        <td>Chief Operating Officer (COO)</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>48</td>
	        <td>2010/03/11</td>
	        <td>$850,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Shou Itou</td>
	        <td>Regional Marketing</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>20</td>
	        <td>2011/08/14</td>
	        <td>$163,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Michelle House</td>
	        <td>Integration Specialist</td>
	        <td>Sydney</td>
	        <td>37</td>
	        <td>2011/06/02</td>
	        <td>$95,400</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Suki Burks</td>
	        <td>Developer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>53</td>
	        <td>2009/10/22</td>
	        <td>$114,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Prescott Bartlett</td>
	        <td>Technical Author</td>
	        <td>London</td>
	        <td>27</td>
	        <td>2011/05/07</td>
	        <td>$145,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Gavin Cortez</td>
	        <td>Team Leader</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>22</td>
	        <td>2008/10/26</td>
	        <td>$235,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Martena Mccray</td>
	        <td>Post-Sales support</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>46</td>
	        <td>2011/03/09</td>
	        <td>$324,050</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Unity Butler</td>
	        <td>Marketing Designer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>47</td>
	        <td>2009/12/09</td>
	        <td>$85,675</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Howard Hatfield</td>
	        <td>Office Manager</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>51</td>
	        <td>2008/12/16</td>
	        <td>$164,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Hope Fuentes</td>
	        <td>Secretary</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>41</td>
	        <td>2010/02/12</td>
	        <td>$109,850</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Vivian Harrell</td>
	        <td>Financial Controller</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>62</td>
	        <td>2009/02/14</td>
	        <td>$452,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Timothy Mooney</td>
	        <td>Office Manager</td>
	        <td>London</td>
	        <td>37</td>
	        <td>2008/12/11</td>
	        <td>$136,200</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jackson Bradshaw</td>
	        <td>Director</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>65</td>
	        <td>2008/09/26</td>
	        <td>$645,750</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Olivia Liang</td>
	        <td>Support Engineer</td>
	        <td>Singapore</td>
	        <td>64</td>
	        <td>2011/02/03</td>
	        <td>$234,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Bruno Nash</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>38</td>
	        <td>2011/05/03</td>
	        <td>$163,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Sakura Yamamoto</td>
	        <td>Support Engineer</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>37</td>
	        <td>2009/08/19</td>
	        <td>$139,575</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Thor Walton</td>
	        <td>Developer</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>61</td>
	        <td>2013/08/11</td>
	        <td>$98,540</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Finn Camacho</td>
	        <td>Support Engineer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>47</td>
	        <td>2009/07/07</td>
	        <td>$87,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Serge Baldwin</td>
	        <td>Data Coordinator</td>
	        <td>Singapore</td>
	        <td>64</td>
	        <td>2012/04/09</td>
	        <td>$138,575</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Zenaida Frank</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>63</td>
	        <td>2010/01/04</td>
	        <td>$125,250</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Zorita Serrano</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>56</td>
	        <td>2012/06/01</td>
	        <td>$115,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jennifer Acosta</td>
	        <td>Junior Javascript Developer</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>43</td>
	        <td>2013/02/01</td>
	        <td>$75,650</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Cara Stevens</td>
	        <td>Sales Assistant</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>46</td>
	        <td>2011/12/06</td>
	        <td>$145,600</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Hermione Butler</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>London</td>
	        <td>47</td>
	        <td>2011/03/21</td>
	        <td>$356,250</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Lael Greer</td>
	        <td>Systems Administrator</td>
	        <td>London</td>
	        <td>21</td>
	        <td>2009/02/27</td>
	        <td>$103,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jonas Alexander</td>
	        <td>Developer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>30</td>
	        <td>2010/07/14</td>
	        <td>$86,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Shad Decker</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>51</td>
	        <td>2008/11/13</td>
	        <td>$183,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Michael Bruce</td>
	        <td>Javascript Developer</td>
	        <td>Singapore</td>
	        <td>29</td>
	        <td>2011/06/27</td>
	        <td>$183,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Donna Snider</td>
	        <td>Customer Support</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>27</td>
	        <td>2011/01/25</td>
	        <td>$112,000</td>
	      </tr>
	    </tbody>
	  </table>
	</div>


	<div class="container mt-5">
		<h2 style="margin-bottom: 30px;">Ví dụ về jQuery Datatables - Thứ tự mặc định (sắp xếp)</h2>
		<table id="jquery-datatable-example-default-ordering-sorting" class="display" style="width:100%">
	    <thead>
	      <tr>
	        <th>Name</th>
	        <th>Position</th>
	        <th>Office</th>
	        <th>Age</th>
	        <th>Start date</th>
	        <th>Salary</th>
	      </tr>
	    </thead>
	    <tbody>
	      <tr>
	        <td>Tiger Nixon</td>
	        <td>System Architect</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>61</td>
	        <td>2011/04/25</td>
	        <td>$320,800</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Garrett Winters</td>
	        <td>Accountant</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>63</td>
	        <td>2011/07/25</td>
	        <td>$170,750</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Ashton Cox</td>
	        <td>Junior Technical Author</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>66</td>
	        <td>2009/01/12</td>
	        <td>$86,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Cedric Kelly</td>
	        <td>Senior Javascript Developer</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>22</td>
	        <td>2012/03/29</td>
	        <td>$433,060</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Airi Satou</td>
	        <td>Accountant</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>33</td>
	        <td>2008/11/28</td>
	        <td>$162,700</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Brielle Williamson</td>
	        <td>Integration Specialist</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>61</td>
	        <td>2012/12/02</td>
	        <td>$372,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Herrod Chandler</td>
	        <td>Sales Assistant</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>59</td>
	        <td>2012/08/06</td>
	        <td>$137,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Rhona Davidson</td>
	        <td>Integration Specialist</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>55</td>
	        <td>2010/10/14</td>
	        <td>$327,900</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Colleen Hurst</td>
	        <td>Javascript Developer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>39</td>
	        <td>2009/09/15</td>
	        <td>$205,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Sonya Frost</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>23</td>
	        <td>2008/12/13</td>
	        <td>$103,600</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jena Gaines</td>
	        <td>Office Manager</td>
	        <td>London</td>
	        <td>30</td>
	        <td>2008/12/19</td>
	        <td>$90,560</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Quinn Flynn</td>
	        <td>Support Lead</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>22</td>
	        <td>2013/03/03</td>
	        <td>$342,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Charde Marshall</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>36</td>
	        <td>2008/10/16</td>
	        <td>$470,600</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Haley Kennedy</td>
	        <td>Senior Marketing Designer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>43</td>
	        <td>2012/12/18</td>
	        <td>$313,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Tatyana Fitzpatrick</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>London</td>
	        <td>19</td>
	        <td>2010/03/17</td>
	        <td>$385,750</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Michael Silva</td>
	        <td>Marketing Designer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>66</td>
	        <td>2012/11/27</td>
	        <td>$198,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Paul Byrd</td>
	        <td>Chief Financial Officer (CFO)</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>64</td>
	        <td>2010/06/09</td>
	        <td>$725,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Gloria Little</td>
	        <td>Systems Administrator</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>59</td>
	        <td>2009/04/10</td>
	        <td>$237,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Bradley Greer</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>41</td>
	        <td>2012/10/13</td>
	        <td>$132,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Dai Rios</td>
	        <td>Personnel Lead</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>35</td>
	        <td>2012/09/26</td>
	        <td>$217,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jenette Caldwell</td>
	        <td>Development Lead</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>30</td>
	        <td>2011/09/03</td>
	        <td>$345,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Yuri Berry</td>
	        <td>Chief Marketing Officer (CMO)</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>40</td>
	        <td>2009/06/25</td>
	        <td>$675,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Caesar Vance</td>
	        <td>Pre-Sales Support</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>21</td>
	        <td>2011/12/12</td>
	        <td>$106,450</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Doris Wilder</td>
	        <td>Sales Assistant</td>
	        <td>Sydney</td>
	        <td>23</td>
	        <td>2010/09/20</td>
	        <td>$85,600</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Angelica Ramos</td>
	        <td>Chief Executive Officer (CEO)</td>
	        <td>London</td>
	        <td>47</td>
	        <td>2009/10/09</td>
	        <td>$1,200,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Gavin Joyce</td>
	        <td>Developer</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>42</td>
	        <td>2010/12/22</td>
	        <td>$92,575</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jennifer Chang</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>Singapore</td>
	        <td>28</td>
	        <td>2010/11/14</td>
	        <td>$357,650</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Brenden Wagner</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>28</td>
	        <td>2011/06/07</td>
	        <td>$206,850</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Fiona Green</td>
	        <td>Chief Operating Officer (COO)</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>48</td>
	        <td>2010/03/11</td>
	        <td>$850,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Shou Itou</td>
	        <td>Regional Marketing</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>20</td>
	        <td>2011/08/14</td>
	        <td>$163,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Michelle House</td>
	        <td>Integration Specialist</td>
	        <td>Sydney</td>
	        <td>37</td>
	        <td>2011/06/02</td>
	        <td>$95,400</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Suki Burks</td>
	        <td>Developer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>53</td>
	        <td>2009/10/22</td>
	        <td>$114,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Prescott Bartlett</td>
	        <td>Technical Author</td>
	        <td>London</td>
	        <td>27</td>
	        <td>2011/05/07</td>
	        <td>$145,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Gavin Cortez</td>
	        <td>Team Leader</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>22</td>
	        <td>2008/10/26</td>
	        <td>$235,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Martena Mccray</td>
	        <td>Post-Sales support</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>46</td>
	        <td>2011/03/09</td>
	        <td>$324,050</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Unity Butler</td>
	        <td>Marketing Designer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>47</td>
	        <td>2009/12/09</td>
	        <td>$85,675</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Howard Hatfield</td>
	        <td>Office Manager</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>51</td>
	        <td>2008/12/16</td>
	        <td>$164,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Hope Fuentes</td>
	        <td>Secretary</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>41</td>
	        <td>2010/02/12</td>
	        <td>$109,850</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Vivian Harrell</td>
	        <td>Financial Controller</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>62</td>
	        <td>2009/02/14</td>
	        <td>$452,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Timothy Mooney</td>
	        <td>Office Manager</td>
	        <td>London</td>
	        <td>37</td>
	        <td>2008/12/11</td>
	        <td>$136,200</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jackson Bradshaw</td>
	        <td>Director</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>65</td>
	        <td>2008/09/26</td>
	        <td>$645,750</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Olivia Liang</td>
	        <td>Support Engineer</td>
	        <td>Singapore</td>
	        <td>64</td>
	        <td>2011/02/03</td>
	        <td>$234,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Bruno Nash</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>London</td>
	        <td>38</td>
	        <td>2011/05/03</td>
	        <td>$163,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Sakura Yamamoto</td>
	        <td>Support Engineer</td>
	        <td>Tokyo</td>
	        <td>37</td>
	        <td>2009/08/19</td>
	        <td>$139,575</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Thor Walton</td>
	        <td>Developer</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>61</td>
	        <td>2013/08/11</td>
	        <td>$98,540</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Finn Camacho</td>
	        <td>Support Engineer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>47</td>
	        <td>2009/07/07</td>
	        <td>$87,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Serge Baldwin</td>
	        <td>Data Coordinator</td>
	        <td>Singapore</td>
	        <td>64</td>
	        <td>2012/04/09</td>
	        <td>$138,575</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Zenaida Frank</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>63</td>
	        <td>2010/01/04</td>
	        <td>$125,250</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Zorita Serrano</td>
	        <td>Software Engineer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>56</td>
	        <td>2012/06/01</td>
	        <td>$115,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jennifer Acosta</td>
	        <td>Junior Javascript Developer</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>43</td>
	        <td>2013/02/01</td>
	        <td>$75,650</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Cara Stevens</td>
	        <td>Sales Assistant</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>46</td>
	        <td>2011/12/06</td>
	        <td>$145,600</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Hermione Butler</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>London</td>
	        <td>47</td>
	        <td>2011/03/21</td>
	        <td>$356,250</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Lael Greer</td>
	        <td>Systems Administrator</td>
	        <td>London</td>
	        <td>21</td>
	        <td>2009/02/27</td>
	        <td>$103,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Jonas Alexander</td>
	        <td>Developer</td>
	        <td>San Francisco</td>
	        <td>30</td>
	        <td>2010/07/14</td>
	        <td>$86,500</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Shad Decker</td>
	        <td>Regional Director</td>
	        <td>Edinburgh</td>
	        <td>51</td>
	        <td>2008/11/13</td>
	        <td>$183,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Michael Bruce</td>
	        <td>Javascript Developer</td>
	        <td>Singapore</td>
	        <td>29</td>
	        <td>2011/06/27</td>
	        <td>$183,000</td>
	      </tr>
	      <tr>
	        <td>Donna Snider</td>
	        <td>Customer Support</td>
	        <td>New York</td>
	        <td>27</td>
	        <td>2011/01/25</td>
	        <td>$112,000</td>
	      </tr>
	    </tbody>
	  </table>
	</div>
	

</body>
</html>

Ngoài các ví dụ trên thì Datatables còn cung cấp nhiều các tùy chọn khác, bạn có thể xem thêm tại đây

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements