Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm array_chunk() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm array_chunk() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm array_chunk()

Hàm array_chunk()chia một mảng thành nhiều phần.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả lại: Trả về một mảng được lập chỉ mục số nhiều chiều, bắt đầu bằng 0, với mỗi thứ nguyên chứa các phần tử kích thước.
Phiên bản: PHP 4.2+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của array_chunk()hàm được đưa ra với:

array_chunk(arraysizepreserve_keys)

Ví dụ về hàm array_chunk().

Thí dụ

<?php
// Sample array
$colors = array("red", "green", "blue", "orange", "yellow", "black");

// Split colors array into chunks
print_r(array_chunk($colors, 2));
?>

Thông số

Hàm array_chunk()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự mô tả
array Yêu cầu. Chỉ định mảng để làm việc.
size Yêu cầu. Một số nguyên dương (lớn hơn 0) chỉ định kích thước của từng đoạn.
preserve_keys Không bắt buộc. Chỉ định có lưu giữ các khóa gốc hay không. Khi đặt thành TRUEcác phím sẽ được giữ nguyên. Mặc định là FALSEsẽ lập chỉ mục lại đoạn bằng số.
 

Lưu ý: Nếu bạn không chỉ định tham số preserve_keys bên trong hàm array_chunk(), các phần sẽ được lập chỉ mục lại ở dạng số, vì giá trị mặc định của tham số này là FALSE.


Các ví dụ khác

Dưới đây là một số ví dụ về hàm array_chunk():

Ví dụ sau sẽ chia một mảng thành hai phần trong khi vẫn giữ nguyên các khóa ban đầu:

Thí dụ

<?php
// Sample array
$alphabets = array("a"=>"apple", "b"=>"ball", "c"=>"cat", "d"=>"dog");

// Split alphabets array into chunks
print_r(array_chunk($alphabets, 2, true));
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements