Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm array_diff() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm array_diff() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm array_diff()

Hàm array_diff()so sánh các giá trị của hai hoặc nhiều mảng và trả về sự khác biệt.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về một mảng chứa tất cả các phần tử từ array1 không có trong bất kỳ mảng nào khác.
Phiên bản: PHP 4.0.1+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm array_diff() được đưa ra với:

array_diff(array1, array2, ...);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm array_diff()  đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array("apple", "ball", "cat", "dog", "elephant");
$array2 = array("alligator", "dog", "elephant", "lion", "cat");

// Computing the difference
$result = array_diff($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Thông số

Hàm array_diff()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
array1 Yêu cầu. Chỉ định mảng để so sánh từ đó.
array2 Yêu cầu. Chỉ định một mảng để so sánh.
... Không bắt buộc. Chỉ định nhiều mảng hơn để so sánh.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm array_diff() thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng hàm này để so sánh một mảng với hai mảng khác.

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array("apple", "ball", "cat", "dog");
$array2 = array("cat", "lion", "tiger");
$array3 = array("apple", "banana");

// Computing the difference
$result = array_diff($array1, $array2, $array3);
print_r($result);
?>

Hai phần tử được coi là bằng nhau nếu biểu diễn chuỗi của chúng giống nhau, tức là (string) $elem1 === (string) $elem2 . Hãy cùng xem ví dụ sau:

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array(1, 2, 5, 7, 11);
$array2 = array(0, "1", 2, 4, "07", 10);

// Computing the difference
$result = array_diff($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Bạn cũng có thể sử dụng các mảng kết hợp, tuy nhiên các khóa không được xem xét khi so sánh.

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array("a"=>"red", "b"=>"green", "c"=>"blue", "d"=>"yellow");
$array2 = array("x"=>"black", "y"=>"blue", "z"=>"red");

// Computing the difference
$result = array_diff($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements