Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm array_key_first() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm array_key_first() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm array_key_first()

The array_key_first() function gets the first key of an array.

The following table summarizes the technical details of this function.

Return Value: Returns the first key of array if the array is not empty; NULL otherwise.
Version: PHP 7.3.0+

Syntax

The basic syntax of the array_key_first() function is given with:

array_key_first(array);

The following example shows the array_key_first() function in action.

<?php
// Sample array
$persons = array("Harry"=>18, "Clark"=>32, "John"=>24);
    
// Getting the first key from the persons array
echo array_key_first($persons); // Prints: Harry
?>

Parameters

The array_key_first() function accepts the following parameters.

Parameter Description
array Required. Specifies the array to be used.

More Examples

Here're some more examples showing how array_key_first() function basically works:

This function can also be used with the indexed array, as shown here:

<?php
// Creating an indexed array
$colors[1] = "red";
$colors[2] = "green";
$colors[3] = "blue";

// Getting the first index from the colors array
echo array_key_first($colors); // Prints: 1
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements