Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm array_key_last() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm array_key_last() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm array_key_last()

Hàm array_key_last()lấy khóa cuối cùng của một mảng.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về khóa cuối cùng của mảng nếu mảng không trống; NULLnếu không thì.
Phiên bản: PHP 7.3.0 trở lên

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm array_key_last()được đưa ra với:

array_key_last(array);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm array_key_last() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$persons = array("Harry"=>18, "Clark"=>32, "John"=>24);
    
// Getting the last key from the persons array
echo array_key_last($persons); // Prints: John
?>

Thông số

Hàm array_key_last()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
array Yêu cầu. Chỉ định mảng sẽ được sử dụng.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm array_key_last() cơ bản hoạt động như thế nào:

Hàm này cũng có thể được sử dụng với mảng được lập chỉ mục, như được hiển thị ở đây:

Ví dụ

<?php
// Creating an indexed array
$colors = array("red", "green", "blue");

// Getting the last index from the colors array
echo array_key_last($colors); // Prints: 2
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements