Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm array_unshift() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm array_unshift() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm array_unshift()

Hàm array_unshift()chèn một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng.

Tất cả các khóa mảng số sẽ được sửa đổi để bắt đầu đếm từ số không. Các phím chuỗi sẽ giữ nguyên.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về số phần tử mới trong mảng.
Nhật ký thay đổi: Kể từ PHP 7.3.0, chức năng này hiện có thể được gọi chỉ với một tham số (tức là mảng ). Trước đây, ít nhất hai tham số đã được yêu cầu.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm array_unshift() được đưa ra với:

array_unshift(array, value1, value2, ...);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm array_unshift() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$colors = array("red", "green", "blue");

// Prepending two values to the colors array
array_unshift($colors, "yellow", "orange");
print_r($colors);
?>

Thông số

Hàm array_unshift()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
array Yêu cầu. Chỉ định mảng để làm việc.
value1value2 , ... Không bắt buộc. Chỉ định các giá trị để thêm vào đầu mảng.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm array_unshift() thực sự hoạt động như thế nào:

Bạn cũng có thể thêm các giá trị vào các mảng kết hợp như minh họa bên dưới:

Ví dụ

<?php
// Sample array
$alphabets = array("a"=>"apple", "b"=>"ball", "c"=>"cat", "d"=>"dog");

// Prepending a single value to the alphabets array
array_unshift($alphabets, "elephant");
print_r($alphabets);
?>

 

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements