Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm asort() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm asort() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm asort()

Hàm asort()sắp xếp một mảng kết hợp theo thứ tự tăng dần, theo giá trị.

Các khóa được giữ nguyên, tức là ánh xạ khóa-giá trị sẽ không thay đổi bởi thao tác sắp xếp.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả TRUEvề thành công hoặc FALSEthất bại.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm asort() được đưa ra với:

asort(array, sort_flags);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm asort() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$alphabets = array("b"=>"ball", "d"=>"dog", "a"=>"apple", "c"=>"cat");

// Sorting alphabets array
asort($alphabets);
print_r($alphabets);
?>
 

Mẹo: Các hàm asort()arsort()chủ yếu được sử dụng để sắp xếp các mảng kết hợp theo giá trị, trong khi các hàm ksort()krsort()được sử dụng để sắp xếp các mảng kết hợp theo khóa.


Thông số

Hàm asort()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
array Yêu cầu. Chỉ định mảng để sắp xếp.
sort_flags

Không bắt buộc. Chỉ định cách so sánh các mục mảng. Các giá trị có thể là:

  • SORT_REGULAR– So sánh hàng bình thường (không đổi loại). Giá trị mặc định.
  • SORT_NUMERIC- So sánh các mục bằng số.
  • SORT_STRING– So sánh các mục dưới dạng chuỗi.
  • SORT_LOCALE_STRING– So sánh các mục dưới dạng chuỗi, dựa trên ngôn ngữ hiện tại.
  • SORT_NATURAL– So sánh các mục dưới dạng chuỗi sử dụng thứ tự tự nhiên.
  • SORT_FLAG_CASE– Có thể được kết hợp (theo bit OR) với SORT_STRINGhoặc SORT_NATURALđể sắp xếp các chuỗi không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm asort() thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau sắp xếp một mảng kết hợp có các giá trị số theo thứ tự tăng dần:

Ví dụ

<?php
// Sample array
$persons = array("Harry"=>18, "Clark"=>32, "Peter"=>20, "John"=>24);

// Sorting persons array
asort($persons);
print_r($persons);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements