Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm compact() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm compact() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm compact()

Hàm compact()tạo một mảng từ các biến và giá trị của chúng.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về một mảng với tất cả các biến được thêm vào nó.
Nhật ký thay đổi: Kể từ PHP 7.3.0, chức năng này đưa ra E_NOTICElỗi cấp nếu một chuỗi đã cho đề cập đến một biến chưa được đặt. Trước đó, các chuỗi như vậy đã bị bỏ qua một cách âm thầm.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm compact() được đưa ra với:

compact(varname1, varname2, ...);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm compact()  đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample variables
$brand = "Apple";
$model = "iPhone";
$color = "Black";

// Creating array 
$result = compact("brand", "model", "color");
print_r($result);
?>
 

Lưu ý: Hàm compact()có thể nhận một số tham số. Mỗi tham số có thể là một chuỗi chứa tên biến hoặc một mảng tên biến. Mảng có thể chứa thêm các mảng tên biến khác bên trong nó; compact()xử lý nó một cách đệ quy.


Thông số

Hàm compact()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
varname1 Yêu cầu. Có thể là một chuỗi đại diện cho tên biến hoặc một mảng các biến.
varname2, ... Không bắt buộc. Có thể là một chuỗi đại diện cho tên biến hoặc một mảng các biến. Nhiều tham số được cho phép.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm compact() thực sự hoạt động như thế nào:

Bạn cũng có thể chuyển một mảng tên biến cho hàm này như trong ví dụ sau:

Ví dụ

<?php
$firstname = "John";
$lastname = "Carter";
$age = "32";

$name = array("firstname", "lastname");
$result = compact($name, "age");
print_r($result);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements