Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm count() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm count() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm count()

Hàm count()đếm tất cả các phần tử trong một mảng hoặc thứ gì đó trong một đối tượng.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về số phần tử trong một mảng.
Nhật ký thay đổi: Kể từ PHP 7.2.0, hàm này đưa ra cảnh báo về các loại đếm được không hợp lệ.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm count() được đưa ra với:

count(array, mode);

Ví dụ sau đây cho thấy count()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$cars = array("Audi", "BMW", "Volvo", "Toyota");
  
// Display array elements count
echo count($cars);
?>

Thông số

Hàm count()chấp nhận hai tham số.

Tham số Sự miêu tả
array Yêu cầu. Chỉ định một mảng hoặc đối tượng đếm được.
mode Không bắt buộc. Nếu nó được đặt thành COUNT_RECURSIVE(hoặc 1), count()sẽ đếm đệ quy mảng. Điều này đặc biệt hữu ích để đếm tất cả các phần tử của một mảng nhiều chiều.
 

Lưu ý: Hàm count()có thể trả về 0một biến chưa được đặt hoặc đã được khởi tạo với một mảng trống. Sử dụng hàm  isset() để kiểm tra nếu một biến được thiết lập.


Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm count() cơ bản hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau minh họa cách đếm đệ quy tất cả các phần tử trong một mảng nhiều chiều bằng cách sử dụng hàm count(). Hãy dùng thử và xem nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
// Sample array
$cars = array(
  "Audi" => array("RS7", "A8"), 
  "BMW" => array("Z4", "X7", "M8"), 
  "Mercedes" => array("GLA", "GLS"),
  "Volvo" => array("XC90")
);

// Getting normal count
echo sizeof($cars); // Prints: 4  

// Getting recursive count
echo sizeof($cars, 1); // Prints: 12
?>

Nếu bạn muốn sử dụng count($object)và nhận được kết quả như mong đợi, lớp của bạn phải triển khai giao diện Countable, như minh họa trong ví dụ sau:

Ví dụ

<?php
class MyClass implements Countable
{
  protected $number = 4;

  public function count(){
    return $this->number;
  }

}

// Creating object
$countable = new MyClass();
echo count($countable); // Prints: 4
?>

 

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements