Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm current() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm current() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm current()

Hàm current()trả về giá trị của phần tử hiện tại trong một mảng.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về giá trị của phần tử hiện tại trong một mảng. Trả về FALSEnếu mảng trống hoặc con trỏ bên trong của mảng vượt ra ngoài phần cuối của danh sách phần tử.
Nhật ký thay đổi: Kể từ PHP 7.0.0, mảng luôn được truyền theo giá trị cho hàm này. Trước phiên bản này, nó được chuyển theo tham chiếu nếu có thể và theo giá trị nếu không.
Phiên bản: PHP4+
 

Mẹo: Mỗi mảng có một con trỏ bên trong trỏ đến phần tử hiện tại trong mảng. Khi một mảng mới được tạo, con trỏ hiện tại được khởi tạo để tham chiếu đến phần tử đầu tiên trong mảng. Hàm này current()không di chuyển con trỏ trong của mảng theo bất kỳ cách nào.


cú pháp

Cú pháp cơ bản của current()hàm được đưa ra với:

current( mảng );

Ví dụ sau đây cho thấy current()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$colors = array("red", "green", "blue", "orange", "yellow", "black");

// Getting the current element 
echo current($colors); // Prints: red
?>

Thông số

Hàm current()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
mảng Yêu cầu. Chỉ định mảng để làm việc.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy current() chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau minh họa cách lấy giá trị hiện tại từ một mảng kết hợp:

Ví dụ

<?php
// Sample array
$alphabets = array("a"=>"apple", "b"=>"ball", "c"=>"cat", "d"=>"dog");

// Getting the current element's value
echo current($alphabets); // Prints: apple

// Getting the current element's key
echo key($alphabets); // Prints: a
?>

Hàm current()thường được sử dụng cùng với các hàm sau:

 • prev()– Di chuyển con trỏ bên trong của một mảng đến phần tử trước đó và trả về giá trị của nó.
 • next()– Di chuyển con trỏ bên trong của một mảng đến phần tử tiếp theo và trả về giá trị của nó.
 • end()– Di chuyển con trỏ bên trong của một mảng đến phần tử cuối cùng của nó và trả về giá trị của nó.
 • reset()– Đặt con trỏ bên trong của một mảng thành phần tử đầu tiên của nó và trả về giá trị của nó.
 • key()– Trả về khóa của phần tử hiện tại trong một mảng.

Đây là một ví dụ minh họa cách thức hoạt động cơ bản của các chức năng này:

Ví dụ

<?php
// Sample array
$colors = array("red", "green", "blue", "orange", "yellow", "black");

// Getting the values 
echo current($colors); // Prints: red
echo next($colors);   // Prints: green
echo current($colors); // Prints: green
echo end($colors);   // Prints: black
echo current($colors); // Prints: black
echo prev($colors);   // Prints: yellow
echo current($colors); // Prints: yellow
echo reset($colors);  // Prints: red
echo current($colors); // Prints: red

// Getting the current element's key
echo key($colors);   // Prints: 0
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements