Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm key() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm key() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm key()

Hàm key()tìm nạp khóa hoặc chỉ mục của phần tử hiện tại trong một mảng.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về khóa của phần tử hiện tại trong một mảng. Trả về NULLnếu mảng trống hoặc con trỏ bên trong của mảng vượt ra ngoài phần cuối của danh sách phần tử.
Nhật ký thay đổi: Kể từ PHP 7.0.0, mảng luôn được truyền theo giá trị cho hàm này. Trước phiên bản này, nó được chuyển theo tham chiếu nếu có thể và theo giá trị nếu không.
Phiên bản: PHP4+
 

Mẹo: Mỗi mảng có một con trỏ bên trong trỏ đến phần tử hiện tại trong mảng. Khi một mảng mới được tạo, con trỏ hiện tại được khởi tạo để tham chiếu đến phần tử đầu tiên trong mảng.


cú pháp

Cú pháp cơ bản của key()hàm được đưa ra với:

key ( mảng );

Ví dụ sau đây cho thấy key()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$alphabets = array("a"=>"apple", "b"=>"ball", "c"=>"cat", "d"=>"dog");

// Getting the current element's key
echo key($alphabets); // Prints: a

/* Moving the array's internal pointer to the next 
element then fetch the key */
next($alphabets);
echo key($alphabets); // Prints: b
?>

Thông số

Hàm key()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
mảng Yêu cầu. Chỉ định mảng để làm việc.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy key()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Bạn cũng có thể sử dụng chức năng này với mảng được lập chỉ mục để tìm nạp chỉ mục của phần tử hiện tại.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$colors = array("red", "green", "blue", "orange", "yellow", "black");

// Getting the current element's key
echo key($colors); // Prints: 0

/* Moving the array's internal pointer to the next 
element then fetch the key */
next($colors);
echo key($colors); // Prints: 1
?>

Hàm key()thường được sử dụng cùng với các hàm sau:

 • current()– Trả về giá trị của phần tử hiện tại trong một mảng.
 • next()– Di chuyển con trỏ bên trong của một mảng đến phần tử tiếp theo và trả về giá trị của nó.
 • prev()– Di chuyển con trỏ bên trong của một mảng đến phần tử trước đó và trả về giá trị của nó.
 • end()– Di chuyển con trỏ bên trong của một mảng đến phần tử cuối cùng của nó và trả về giá trị của nó.
 • reset()– Đặt con trỏ bên trong của một mảng thành phần tử đầu tiên của nó và trả về giá trị của nó.

Đây là một ví dụ minh họa cách thức hoạt động cơ bản của các chức năng này:

Ví dụ

<?php
// Sample array
$colors = array("red", "green", "blue", "orange", "yellow", "black");

// Getting the values 
echo current($colors); // Prints: red
echo end($colors);   // Prints: black
echo current($colors); // Prints: black
echo prev($colors);   // Prints: yellow
echo current($colors); // Prints: yellow
echo next($colors);   // Prints: black
echo current($colors); // Prints: black
echo reset($colors);  // Prints: red
echo current($colors); // Prints: red

// Getting the current element's key
echo key($colors);   // Prints: 0
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements