Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm next() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm next() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm next()

Hàm next()di chuyển con trỏ bên trong của một mảng tới phần tử tiếp theo và trả về giá trị của nó.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về giá trị của phần tử tiếp theo trong mảng hoặc FALSEnếu không còn phần tử nào nữa.
Phiên bản: PHP4+
 

Mẹo: Mỗi mảng có một con trỏ bên trong trỏ đến phần tử hiện tại trong mảng. Khi một mảng mới được tạo, con trỏ hiện tại được khởi tạo để tham chiếu đến phần tử đầu tiên trong mảng.


cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm next() được đưa ra với:

next(array);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm next() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$colors = array("red", "green", "blue", "orange", "yellow", "black");

// Getting the values
echo current($colors); // Prints: red 
echo next($colors);   // Prints: green
?>

Thông số

Hàm next()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
mảng Yêu cầu. Chỉ định mảng để làm việc.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm next() thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau minh họa cách lấy giá trị tiếp theo từ một mảng kết hợp:

Ví dụ

<?php
// Sample array
$alphabets = array("a"=>"apple", "b"=>"ball", "c"=>"cat", "d"=>"dog");

// Getting the element's values
echo current($alphabets); // Prints: apple
echo next($alphabets);  // Prints: ball

// Getting the next element's key
echo key($alphabets); // Prints: b
?>

Hàm next()thường được sử dụng cùng với các hàm sau:

 • current()– Trả về giá trị của phần tử hiện tại trong một mảng.
 • end()– Di chuyển con trỏ bên trong của một mảng đến phần tử cuối cùng của nó và trả về giá trị của nó.
 • prev()– Di chuyển con trỏ bên trong của một mảng đến phần tử trước đó và trả về giá trị của nó.
 • reset()– Đặt con trỏ bên trong của một mảng thành phần tử đầu tiên của nó và trả về giá trị của nó.
 • key()– Trả về khóa của phần tử hiện tại trong một mảng.

Đây là một ví dụ minh họa cách thức hoạt động cơ bản của các chức năng này:

Ví dụ

<?php
// Sample array
$colors = array("red", "green", "blue", "orange", "yellow", "black");

// Getting the values 
echo current($colors); // Prints: red
echo next($colors);   // Prints: green
echo current($colors); // Prints: green
echo end($colors);   // Prints: black
echo current($colors); // Prints: black
echo prev($colors);   // Prints: yellow
echo current($colors); // Prints: yellow
echo reset($colors);  // Prints: red
echo current($colors); // Prints: red

// Getting the current element's key
echo key($colors);   // Prints: 0
?>

 

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements