Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm natsort() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm natsort() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm natsort()

Hàm natsort() sắp xếp một mảng bằng thuật toán "thứ tự tự nhiên".

Các khóa được giữ nguyên, tức là ánh xạ khóa-giá trị sẽ không thay đổi bởi thao tác sắp xếp.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả TRUEvề thành công hoặc FALSEthất bại.
Nhật ký thay đổi: Kể từ PHP 5.2.10+, các chuỗi số được đệm bằng 0 (ví dụ: '00004') hiện bỏ qua phần đệm 0.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm natsort() được đưa ra với:

natsort(array);

Ví dụ sau đây cho thấy natsort()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$images = array("img5.png", "img10.png", "img2.png", "img1.png");

// Standard sorting
sort($images);
print_r($images);

// Natural order sorting
natsort($images);
print_r($images);
?>
 

Mẹo: Hàm natsort()triển khai một thuật toán sắp xếp sắp xếp thứ tự các chuỗi chữ và số theo cách mà con người sẽ làm. Điều này được mô tả như là một "thứ tự tự nhiên".


Thông số

Hàm natsort()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
array Yêu cầu. Chỉ định mảng sẽ được sắp xếp.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm natsort() thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau đây cho thấy cách các chuỗi số âm sẽ được sắp xếp theo thứ tự tự nhiên.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$array = array("-5", "10", "-2", "0", "-10", "8", "1");

// Standard sorting
sort($array);
print_r($array);

// Natural order sorting
natsort($array);
print_r($array);
?>

Ví dụ sau đây cho thấy cách các chuỗi số đệm bằng 0 sẽ được sắp xếp theo thứ tự tự nhiên.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$array = array("07", "8", "10", "007", "09", "011", "0");

// Standard sorting
sort($array);
print_r($array);

// Natural order sorting
natsort($array);
print_r($array);
?>

 

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements