Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm convert_uuencode() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm convert_uuencode() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm convert_uuencode()

Hàm convert_uuencode()mã hóa một chuỗi bằng thuật toán uuencode.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả lại: Trả về dữ liệu chưa được mã hóa.
Phiên bản: PHP 5+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của convert_uuencode()hàm được đưa ra với:

convert_uuencode(string);

Ví dụ về hàm convert_uuencode().

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World!";

// Uuencoding the string
echo convert_uuencode($str);
?>
 

Lưu ý: Uuencode dịch tất cả các chuỗi (bao gồm cả dữ liệu nhị phân) thành các ký tự có thể in được, giúp chúng an toàn cho việc truyền mạng, chẳng hạn như email. Dữ liệu chưa được mã hóa lớn hơn khoảng 35% so với dữ liệu gốc. Ngoài ra, để tạo lại chuỗi ban đầu, hãy sử dụng hàm convert_uudecode().


Thông số

Hàm convert_uuencode()chấp nhận tham số sau.

Tham số Sự mô tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi được mã hóa.

Các ví dụ khác

Dưới đây là một số ví dụ khác về hàm convert_uuencode():

Trong ví dụ sau, một chuỗi sẽ được mã hóa đầu tiên sau đó được giải mã.

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "Alice in Wonderland";

// Uuencoding the string
$encoded_str = convert_uuencode($str);
echo $encoded_str . "<br>";

// Decoding the string
$decoded_str = convert_uuencode($encoded_str);
echo $decoded_str;
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements