Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm convert_uudecode() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm convert_uudecode() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm convert_uudecode()

Hàm convert_uudecode()giải mã một chuỗi chưa được mã hóa.

Hàm này về cơ bản giải mã một chuỗi được mã hóa bằng hàm convert_uuencode().

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả lại: Trả về dữ liệu đã giải mã dưới dạng chuỗi hoặc sai khi bị lỗi.
Phiên bản: PHP 5+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm convert_uudecode():

convert_uudecode (string);

Ví dụ về cách hoạt động của hàm convert_uudecode().

Thí dụ

<?php
// Encoded string
$str = ",2&5L;&\@5V]R;&0A `";

// Decoding the string
echo convert_uudecode($str);
?>

Thông số

Hàm convert_uudecode()chấp nhận tham số sau.

Tham số Sự mô tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi chưa được mã hóa để giải mã.

Các ví dụ khác

Dưới đây là một số ví dụ về hàm convert_uudecode():

Trong ví dụ sau, một chuỗi sẽ được mã hóa đầu tiên sau đó được giải mã.

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "Alice in Wonderland";

// Uuencoding the string
$encoded_str = convert_uuencode($str);
echo $encoded_str . "<br>";

// Decoding the string
$decoded_str = convert_uudecode($encoded_str);
echo $decoded_str;
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements