Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm convert_cyr_string() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm convert_cyr_string() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm convert_cyr_string()

Hàm convert_cyr_string()chuyển đổi một chuỗi từ một bộ ký tự Cyrillic sang một chuỗi ký tự khác.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả lại: Trả về chuỗi đã chuyển đổi.
Phiên bản: PHP 4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm convert_cyr_string():

convert_cyr_string (string, from, to);

Ví dụ sau đây cho thấy cách hoạt động của hàm convert_cyr_string().

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello world! æøå";

// Display converted string
echo convert_cyr_string($str, 'w', 'a');
?>

Thông số

Hàm convert_cyr_string()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự mô tả
Bắt buộc - Các thông số sau là bắt buộc
string Chỉ định chuỗi được chuyển đổi.
from Chỉ định bộ ký tự Cyrillic nguồn, dưới dạng một ký tự duy nhất
to Chỉ định bộ ký tự Cyrillic đích, dưới dạng một ký tự.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements