Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm chunk_split() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm chunk_split() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm chunk_split()

Hàm chunk_split() chia một chuỗi thành các phần hoặc phần nhỏ hơn.

Hàm này không sửa đổi chuỗi ban đầu, nó chỉ trả về chuỗi đã phân khúc.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả lại: Trả về chuỗi đã phân khúc.
Phiên bản: PHP 4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm chunk_split():

chunk_split(stringlengthseparator);

Ví dụ sau đây cho thấy cách hoạt động của hàm chunk_split().

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "airplane";

/* Returns a string with a period symbol 
placed after every two characters */
echo chunk_split($str, 2, ".");
?>

Thông số

Hàm chunk_split()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự mô tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi được phân khúc.
length Không bắt buộc. Chỉ định độ dài đoạn bằng số. Mặc định là 76
separator Không bắt buộc. Chỉ định một chuỗi được đặt ở cuối mỗi đoạn. Mặc định là \ r \ n

Các ví dụ khác

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy cách hoạt động của hàm chunk_split():

Nếu độ dài đoạn lớn hơn độ dài của chuỗi, thì dấu phân tách được chèn vào cuối.

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "alligator";

// Splitting string into chunks
echo chunk_split($str, 15, "_#_");
?>

Nếu bạn muốn chuỗi không có dấu phân tách ở cuối, bạn có thể làm như sau:

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "alligator";

// Removing the last string added
echo substr(chunk_split($str, 2, "_#_"), 0, -3)."<br>";
echo substr(chunk_split($str, 2, "."), 0, -1);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements