Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm chr() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm chr() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm chr()

Hàm chr()tạo một ký tự từ giá trị ASCII được chỉ định.

Hàm này là nghịch đảo của hàm ord()làm ngược lại với những gì hàm này làm.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả lại: Một chuỗi ký tự đơn tương ứng với giá trị ASCII được chỉ định.
Changelog: Kể từ PHP 7.4.0, hàm này không còn âm thầm chấp nhận các giá trị không được hỗ trợ và chuyển các giá trị này thành 0.
Phiên bản: PHP 4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của chr()hàm được đưa ra với:

chr ( ascii );

Ví dụ sau đây cho thấy cách hoạt động của hàm chr().

Thí dụ

<?php
echo chr(50);   // Decimal value
echo chr(062);  // Octal value
echo chr(0x32); // Hex value
?>
 

Mẹo: Một số nguyên có thể được chỉ định ở dạng giá trị thập phân, bát phân hoặc hex. Giá trị bát phân được biểu thị bằng dấu đứng đầu 0(ví dụ: 062, 075,…), trong khi giá trị hex được biểu thị bằng dấu đứng đầu 0x(ví dụ: 0x32, 0x3D,…).


Thông số

Hàm chr()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự mô tả
ascii Yêu cầu. Giá trị ASCII (số nguyên từ 0 đến 255).

Các ví dụ khác

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy cách hoạt động của hàm chr():

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng các giá trị thập phân để tạo Ký tự ASCII.

Thí dụ

<?php
$str = "2 " . chr(43) . " 3 " . chr(61) . " 5";
echo $str;
?>

Ví dụ sau minh họa cách tạo chuỗi UTF-8 từ các byte riêng lẻ.

Thí dụ

<?php
$str = chr(240) . chr(159) . chr(144) . chr(158);
echo $str;
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements