Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm ord() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm ord() trong lập trình PHP

Giới thiệu

Hàm ord()chuyển đổi byte đầu tiên của một chuỗi thành giá trị từ 0 đến 255 (tức là giá trị ASCII).

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả lại: Trả về một số nguyên từ 0 đến 255.
Phiên bản: PHP 4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm ord()được đưa ra với:

ord ( chuỗi );

Ví dụ sau đây cho thấycách hoạt động của hàm ord().

Thí dụ

<?php
echo ord("\n");      // Outputs: 10
echo ord("\nHello"); // Outputs: 10
echo ord("#main");   // Outputs: 35
?>

Thông số

Hàm ord()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự mô tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi đầu vào.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements