Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm addcslashes() trong PHP

Hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm addcslashes() trong lập trình PHP

Giới thiệu

Hàm addcslashes()trả về một chuỗi có dấu gạch chéo ngược trước các ký tự được chỉ định.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả lại: Trả về chuỗi đã thoát
Changelog: Các trình tự thoát \ v và \ f đã được thêm vào trong PHP 5.2.5
Phiên bản: PHP 4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm addcslashes()được đưa ra với:

addcslashes ( string , charlist );

Ví dụ sau đây cho thấy cách hoạt động của hàm addcslashes().

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World!";

// Escaping string
echo addcslashes($str, "!");
?>
 

Lưu ý: Hãy cẩn thận nếu bạn chọn thoát (escape) các ký tự 0, a, b, f, n, r, t và v. Chúng sẽ được chuyển đổi thành chuỗi thoát xác định trước \0(byte NULL), \a(chuông âm thanh), \b(xóa lùi), \f(biểu mẫu nguồn cấp dữ liệu), \n(dòng mới), \r (xuống dòng)\t(tab) và \v(tab dọc), tương ứng.


Thông số

Hàm addcslashes()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự mô tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi được thoát.
charlist Yêu cầu. Chỉ định một danh sách hoặc một dải ký tự được thoát.

Các ví dụ khác

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy cách hoạt động của hàm addcslashes():

Ví dụ sau minh họa cách thoát nhiều ký tự.

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World!";

// Escaping string
echo addcslashes($str, "ol");
?>

Ví dụ sau đây trình bày cách xác định một chuỗi ký tự được thoát.

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "Jack and Jill Went Up The Hill";

// Escaping string
echo addcslashes($str, "A..Z")."<br>";
echo addcslashes($str, "a..z");
?>
 

Lưu ý: Nếu ký tự đầu tiên trong một phạm vi có giá trị ASCII cao hơn ký tự thứ hai trong phạm vi, thì không có phạm vi nào sẽ được tạo. Chỉ các ký tự bắt đầu, kết thúc và dấu chấm sẽ được thoát. Bạn có thể sử dụng hàm ord()để tìm giá trị ASCII của một ký tự.

Trong ví dụ sau, chỉ các ký tự z, A và dấu chấm trong chuỗi sẽ được thoát.

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "Alice saw many animals at the zoo.";

// Escaping string
echo addcslashes($str, "z..A");
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements