Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm Explode() và Implode() trong PHP

Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách sử dụng hàm explode() và implode() trong PHP.

Khi chúng ta cần chuyển chuỗi thành mảng và mảng thành chuỗi thì đây là thời điểm các hàm explode và implode được sử dụng trong PHP.

Hàm explode()

Hàm explode() dùng để chuyển chuỗi thành mảng. Nó tách chuỗi bằng dấu phân cách và trả về một mảng.

Cú pháp:

explode([string delimiter],[string]);

Ví dụ

<?php

$string = "Rose, Lotus, Sunflower, Marigold";
$flowers = explode(",",$string);
print_r($flowers);

?>

// Output:
Array ( 
[0] => Rose
[1] => Lotus 
[2] => Sunflower
[3] => Marigold
)

Hàm implode ()

Hàm implode() dùng để chuyển mảng thành chuỗi. Nó nối tất cả các phần tử của mảng bằng dấu phân cách và trả về một chuỗi. Dấu phân tách có thể là những gì bạn muốn sử dụng để nối các phần tử trong chuỗi.


 

 
Cú pháp:

implode([string separator],[array]);

Ví dụ

<?php

$flowers = ['Rose', 'Lotus', 'Sunflower', 'Marigold'];
$string = implode(",",$flowers);
print_r($string);

?>

// Output:
Rose,Lotus,Sunflower,Marigold

Để thêm khoảng cách giữa các phần tử trong chuỗi, chúng ta thay đổi dấu phân cách ,thành , .

Ví dụ

<?php

$flowers = ['Rose', 'Lotus', 'Sunflower', 'Marigold'];
$string = implode(", ",$flowers);
print_r($string);

?>

// Output:
Rose, Lotus, Sunflower, Marigold

Nếu bạn muốn nối chuỗi bằng cách sử dụng -giữa các phần tử của mảng.

Ví dụ

<?php

$flowers = ['Rose', 'Lotus', 'Sunflower', 'Marigold'];
$string = implode(" - ",$flowers);
print_r($string);

?>

// Output:
Rose - Lotus - Sunflower - Marigold

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements