Hướng dẫn
Quảng cáo

Cộng hoặc trừ ngày, tháng và năm cho một ngày bằng PHP

Hôm nay, chúng tôi viết một hướng dẫn ngắn về Cộng hoặc Trừ ngày, tháng và năm cho một ngày bằng PHP.

Sử dụng hàm php date()strtotime(), chúng ta có thể dễ dàng cộng hoặc trừ ngày, tháng và năm cho một ngày nhất định. Hàm date() định dạng ngày và giờ cục bộ và trả về chuỗi ngày đã định dạng.

Cộng hoặc trừ ngày, tháng và năm cho một ngày bằng PHP

Ở đây, chúng tôi sẽ giải thích cách đơn giản để thực hiện tác vụ này với ví dụ.

Cộng ngày vào ngày

Ví dụ sau đây cho thấy cách cộng thêm 7 ngày vào ngày hiện tại.

Ví dụ

<?php
  $date = "2022-07-07";
  echo date('Y-m-d', strtotime($date. ' + 7 days'));
?>
 // Output: 2022-07-14

Thêm 15 ngày vào ngày hiện tại.

Ví dụ

<?php
  $date = date("Y-m-d");
  echo date('Y-m-d', strtotime($date. ' + 15 days'));
?>
// Output: 2022-07-22

Thêm 1 tháng kể từ ngày cho sẵn.

Ví dụ

<?php
  $date = "2022-07-07";
  echo date('Y-m-d', strtotime($date. ' + 1 month'));
?>
 // Output: 2022-08-07

Thêm 1 năm kể từ ngày cho sẵn.

Ví dụ

<?php
  $date = "2022-07-07";
  echo date('Y-m-d', strtotime($date. ' + 1 year'));
?>
// Output: 2023-07-07

Trừ ngày kể từ ngày

Ví dụ sau đây cho thấy cách trừ 5 ngày kể từ ngày.

Ví dụ

<?php
  $date = "2020-01-04";
  echo date('Y-m-d', strtotime($date. ' - 5 days'));
?>
 
// Output: 2019-12-30

Trừ 2 ngày kể từ ngày hiện tại.

Ví dụ

<?php
  $date = date("Y-m-d");
  echo date('Y-m-d', strtotime($date. ' - 2 days'));
?>

// Output: 2020-01-04

Trừ 1 tháng kể từ ngày.

Ví dụ

<?php
  $date = "2020-01-06";
  echo date('Y-m-d', strtotime($date. ' - 1 month'));
?>

// Output: 2019-12-06

Trừ 1 năm kể từ ngày.

Ví dụ

<?php
  $date = "2020-01-06";
  echo date('Y-m-d', strtotime($date. ' - 1 year'));
?>

// Output: 2019-01-06

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements