Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm chop() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm chop() trong lập trình PHP

Giới thiệu

Hàm chop()loại bỏ khoảng trắng hoặc các ký tự khác ở cuối chuỗi.

Hàm này là một bí danh của hàm rtrim().

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả lại: Trả về chuỗi đã sửa đổi.
Phiên bản: PHP 4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của chop()hàm được đưa ra với:

chop(stringcharlist);

Ví dụ sau đây cho về hàm chop().

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "  Hello World! ";

// Chopping whitespace from the end
echo chop($str);
?>

Thông số

Hàm chop()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự mô tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi được cắt nhỏ.
charlist

Không bắt buộc. Chỉ định các ký tự cần xóa khỏi chuỗi.

Nếu không có tham số danh sách ký tự, chop()sẽ loại bỏ các ký tự sau:

  • "" - một không gian bình thường
  • "\ t" - một tab
  • "\ n" - một dòng mới
  • "\ r" - dấu xuống dòng
  • "\ 0" - byte NULL
  • "\ v" - một tab dọc

Các ví dụ khác

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy cách hoạt động của hàm chop():

Trong ví dụ sau, chỉ các ký tự dòng và tab mới từ cuối chuỗi sẽ được cắt nhỏ. Các ký tự khoảng trắng ở đầu và bên trong chuỗi sẽ được giữ nguyên.

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "\tHello\n World!\n\t";

// Chopping the trailing whitespace
echo rtrim($str);
?>

Trong ví dụ sau, tất cả dấu chấm than ở cuối chuỗi sẽ bị xóa.

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World!!!";

// Chopping characters from the end
echo chop($str, "!");
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements