Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm rtrim() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm rtrim() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm rtrim()

Hàm rtrim()loại bỏ khoảng trắng và các ký tự khác ở cuối chuỗi.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi đã cắt.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của rtrim()hàm được đưa ra với:

rtrim(stringstrip_characters);

Ví dụ sau đây cho thấy rtrim()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "  Hello World! ";

// Stripping whitespace from the end
echo rtrim($str);
?>

Thông số

Hàm rtrim()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi sẽ được cắt.
strip_characters

Không bắt buộc. Chỉ định danh sách tất cả các ký tự mà bạn muốn loại bỏ.

Nếu tham số này không được chỉ định, rtrim()sẽ loại bỏ tất cả các ký tự sau:

  • " " - một không gian bình thường
  • "\ t" - một tab
  • "\n" - một dòng mới
  • "\r" - xuống dòng
  • "\0" - byte NULL
  • "\v" - tab dọc

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy rtrim()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Trong ví dụ sau, chỉ khoảng trắng và các ký tự dòng mới từ cuối chuỗi sẽ bị xóa. Các ký tự khoảng trắng ở đầu và bên trong chuỗi sẽ được giữ nguyên.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "  \tHello\n World!\n ";

// Trimming the trailing whitespace
echo rtrim($str);
?>

Trong ví dụ sau, chỉ dấu cách, dấu cộng và dấu trừ từ đầu bên phải của chuỗi sẽ bị xóa.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "  ++--\tHello World!++-- ";

// Removing characters from the right side
echo rtrim($str, " +-");
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements