Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm quotemeta() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm quotemeta() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm quotemeta()

Hàm thêm dấu gạch chéo ngược () trước mỗi ký tự nằm trong số này:quotemeta()\

  • khoảng thời gian (.)
  • dấu gạch chéo ngược (\)
  • dấu cộng (+)
  • dấu hoa thị (*)
  • dấu chấm hỏi (?)
  • dấu ngoặc ([])
  • dấu mũ (^)
  • ký hiệu đô la ($)
  • dấu ngoặc đơn (())

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi có các ký tự meta được trích dẫn hoặc nếu chuỗi trống được đưa ra.FALSE
Phiên bản: PHP 4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm được đưa ra với:quotemeta()

quotemeta(string);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm đang hoạt động.quotemeta()

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello. (Are you there?)";

// Quoting meta characters and print
echo quotemeta($str);
?>

Thông số

Hàm chấp nhận các tham số sau.quotemeta()

Thông số Mô tả:__________
string Bắt buộc. Chỉ định chuỗi đầu vào.

Ví dụ khác

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm thực sự hoạt động như thế nào:quotemeta()

Ví dụ sau đây cho thấy cách trích dẫn các ký tự meta trong các chuỗi khác nhau.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str1 = "(2 + 2) * 5 = 20";
$str2 = "Apple iPhone (128GB, Black) [Locked], Price: $499";

// Quoting meta characters and print
echo quotemeta($str1)."<br>";
echo quotemeta($str2);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements