Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm ltrim() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm ltrim() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm ltrim()

Hàm ltrim()loại bỏ khoảng trắng và các ký tự khác từ đầu chuỗi.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi đã cắt.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của ltrim()hàm được đưa ra với:

ltrim(stringstrip_characters);

Ví dụ sau đây cho thấy ltrim()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "  Hello World! ";

// Stripping whitespace from the beginning
echo ltrim($str);
?>

Thông số

Hàm ltrim()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi sẽ được cắt.
strip_characters

Không bắt buộc. Chỉ định danh sách tất cả các ký tự mà bạn muốn loại bỏ.

Nếu tham số này không được chỉ định, ltrim()sẽ loại bỏ tất cả các ký tự sau:

  • " " - một không gian bình thường
  • "\ t" - một tab
  • "\n" - một dòng mới
  • "\r" - xuống dòng
  • "\0" - byte NULL
  • "\v" - tab dọc

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy ltrim()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Trong ví dụ sau, chỉ khoảng trắng và ký tự tab từ đầu chuỗi sẽ bị xóa. Các ký tự khoảng trắng ở cuối và bên trong chuỗi sẽ được giữ nguyên.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "  \tHello\n World!\n ";

// Trimming the leading whitespace
echo ltrim($str);
?>

Trong ví dụ sau, chỉ dấu cách, dấu cộng và dấu trừ từ đầu bên trái của chuỗi sẽ bị xóa.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "  ++--\tHello World!++-- ";

// Removing characters from the left side
echo ltrim($str, " +-");
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements