Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm md5() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm md5() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm md5()

Hàm md5()tính toán hàm băm MD5 (Message Digest Algorithm 5) của một chuỗi.

Hàm này tính toán hàm băm MD5 của chuỗi bằng cách sử dụng Thuật toán phân loại thông báo MD5 của RSA Data Security, Inc. và trả về hàm băm đó. Để tính hàm băm MD5 của tệp, hãy sử dụng hàm md5_file() .

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về hàm băm MD5 khi thành công hoặc FALSEthất bại.
Phiên bản: PHP4+
 

Cảnh báo: Không nên sử dụng hàm md5() để bảo mật mật khẩu do tính chất nhanh của thuật toán băm này. Sử dụng hàm password_hash() để băm mật khẩu.


cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm md5()được đưa ra với:

md5 ( string, raw_format );

Ví dụ sau đây cho thấy hàm md5() hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Sparrow";

// Calculating the hash
echo md5($str);
?>

Thông số

Hàm md5()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi đầu vào.
raw_format Không bắt buộc. Nếu được đặt thành true, nó sẽ trả về hàm băm ở định dạng nhị phân thô với độ dài là 16. Giá trị mặc định là giá trị falsetrả về hàm băm dưới dạng số thập lục phân gồm 32 ký tự.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy md5()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau tính toán hàm băm MD5 ở các định dạng khác nhau.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Sparrow";

// Calculating the hash
echo "MD5 hash as a 32-character hexadecimal number: ".md5($str)."<br>";
echo "MD5 hash in 16-character raw binary format: ".md5($str, TRUE);
?>

Ví dụ sau kiểm tra xem hai giá trị băm MD5 có giống nhau hay không.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Sparrow";

// Test if two hashes are Identical
if(md5($str) === "ef5a30521df4c0dc7568844eefe7e7e3"){
    echo "Sparrows are very social and they live in flocks.";
}
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements