Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm metaphone() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm metaphone() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm metaphone()

Hàm metaphone()tính toán khóa metaphone của một chuỗi.

Khóa Metaphone là một chuỗi ngắn thể hiện cách phát âm tiếng Anh của một từ.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về khóa metaphone dưới dạng một chuỗi.
Nhật ký thay đổi: Kể từ PHP 8.0.0, chức năng này trả FALSEvề lỗi.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm metaphone()được đưa ra với:

metaphone(stringlength);

Ví dụ sau đây cho thấy metaphone()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

Chạy mã này »
<?php
// Sample string
$str = "Hello";

// Calculating metaphone key
echo metaphone($str); // Outputs: HL
?>
 

Mẹo: Hàm metaphone()tạo cùng một phím cho các từ có âm giống nhau, tương tự như soundex(). Tuy nhiên, nó chính xác hơn soundex()là nó biết các quy tắc phát âm tiếng Anh cơ bản. Ngoài ra, các phím metaphone được tạo có độ dài khác nhau.


Thông số

Hàm metaphone()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi đầu vào.
lenght

Không bắt buộc. Chỉ định độ dài tối đa của khóa metaphone. Tuy nhiên, độ dài khóa kết quả có thể dài hơn một chút so với giá trị được chỉ định.

Giá trị mặc định có 0nghĩa là không có giới hạn về độ dài.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy metaphone()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau minh họa việc sử dụng chức năng này trên các từ có âm tương tự:

Ví dụ

Chạy mã này »
<?php
// Sample strings
$str1 = "Desert";
$str2 = "Dessert";

// Calculating metaphone key
echo metaphone($str1); // Outputs: TSRT
echo metaphone($str2); // Outputs: TSRT
?>

Ví dụ sau minh họa việc sử dụng tham số lenght .

Ví dụ

Chạy mã này »
<?php
echo metaphone("programming", 5); // Outputs: PRKRM
echo metaphone("programmer", 5);  // Outputs: PRKRM
echo metaphone("Asterix", 5);     // Outputs: ASTRKS (6 characters metaphone key, instead of 5)
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements