Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm soundex() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm soundex() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm soundex()

Hàm soundex()tính khóa soundex của một chuỗi.

Khóa Soundex là một chuỗi chữ và số ngắn thể hiện cách phát âm tiếng Anh của một từ.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về khóa soundex dưới dạng chuỗi hoặc FALSEkhi thất bại.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm soundex()được đưa ra với:

soundex(string);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm soundex()đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello";

// Calculating soundex key
echo soundex($str); // Outputs: H400
?>
 

Lưu ý: Hàm soundex()trả về một chuỗi dài 4 ký tự, bắt đầu bằng một chữ cái. Các từ được phát âm giống nhau tạo ra cùng một khóa soundex, vì vậy, nó có thể được sử dụng để đơn giản hóa việc tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu mà bạn biết cách phát âm nhưng không biết chính tả.

 

Mẹo: Hàm metaphone()này cũng tạo ra cùng một phím cho các từ có âm tương tự, chính xác hơn soundex(), bởi vì nó biết các quy tắc phát âm tiếng Anh cơ bản.


Thông số

Hàm soundex()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi đầu vào.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy soundex()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau minh họa việc sử dụng chức năng này trên các từ có âm tương tự:

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str1 = "Desert";
$str2 = "Dessert";

// Calculating soundex key
echo soundex($str1); // Outputs: D263
echo soundex($str2); // Outputs: D263
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements