Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm similar_text() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm similar_text() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm similar_text()

Hàm similar_text()tính độ giống nhau giữa hai chuỗi.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về số lượng ký tự phù hợp trong cả hai chuỗi.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của similar_text()hàm được đưa ra với:

similar_text(string1string2percent);

Ví dụ sau đây cho thấy similar_text()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str1 = "Hello, John";
$str2 = "Hello, Alexander";

// Calculating similarity and print
echo similar_text($str1, $str2);
?>

Thông số

Hàm similar_text()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string1 Yêu cầu. Chỉ định chuỗi đầu tiên được so sánh.
string2 Yêu cầu. Chỉ định chuỗi thứ hai được so sánh.
percent Không bắt buộc. Chỉ định một biến để lưu trữ độ tương tự theo phần trăm.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy similar_text()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau đây cho thấy cách tính độ tương tự giữa hai chuỗi theo phần trăm.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str1 = "Hello, John";
$str2 = "Hello, Alexander";

// Calculating similarity and print
similar_text($str1, $str2, $percent);
echo $percent;
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements