Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm number-format() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm number-format() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm number_format()

Hàm number_format()định dạng một số với hàng nghìn được nhóm lại.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về số đã định dạng.
Nhật ký thay đổi: Vì PHP 7.2.0, hàm này sẽ không trả về -0, trước đây -0 có thể được trả về cho các trường hợp như số sẽ là -0,01.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm number_format() được đưa ra với:

number_format(numberdecimalsdecimal_pointseparator);

Ví dụ sau đây cho thấy number_format()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
echo number_format("1234000");    // Outputs: 1,234,000
echo number_format("1234000", 2); // Outputs: 1,234,000.00
?>

Thông số

Hàm number_format()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
number (con số) Yêu cầu. Chỉ định số được định dạng.
decimals (số thập phân) Không bắt buộc. Chỉ định số điểm thập phân.
decimal_point (dấu thập phân) Không bắt buộc. Chỉ định chuỗi nào sẽ sử dụng cho dấu thập phân.
separator (dải phân cách) Không bắt buộc. Chỉ định chuỗi nào sẽ sử dụng cho dấu phân cách hàng nghìn.

Hàm này chấp nhận một, hai hoặc bốn tham số (không phải ba):

  • Nếu chỉ có một tham số được cung cấp, số sẽ được định dạng không có số thập phân, nhưng có dấu phẩy (",") giữa mỗi nhóm hàng nghìn.
  • Nếu hai tham số được cung cấp, số sẽ được định dạng bằng số thập phân có dấu chấm (".") ở phía trước và dấu phẩy (",") giữa mỗi nhóm hàng nghìn.
  • Nếu tất cả bốn tham số được cung cấp, số sẽ được định dạng theo các giá trị được chỉ định cho các tham số riêng lẻ (xem bảng ở trên).

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy number_format()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Nếu tham số thập phân bị bỏ qua hoặc không được chỉ định chính xác thì hàm này có thể làm tròn số. Vì vậy, hãy cẩn thận trong khi định dạng dữ liệu như giá sản phẩm. Đây là một ví dụ:

Ví dụ

<?php
echo number_format("1234.99");    // Outputs: 1,235
echo number_format("1234.99", 1); // Outputs: 1,235.0
echo number_format("1234.99", 2); // Outputs: 1,234.99
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements