Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm parse-str() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm parse-str() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm parse-str()

The parse_str() function parses a query string into variables.

The following table summarizes the technical details of this function.

Return Value: No value is returned.
Changelog: Since PHP 7.2.0, the array parameter is required.
Version: PHP 4+

Syntax

The basic syntax of the parse_str() function is given with:

parse_str(string, result);

The following example shows the parse_str() function in action.

<?php
// Sample String
$str = "name=Harry&age=18";

// Parsing query string
parse_str($str, $result);
echo $result["name"]; // Outputs: Harry
echo $result["age"];  // Outputs: 18 
?>

Parameters

The parse_str() function accepts the following parameters.

Parameter Description
string Required. Specifies the string to parse.
result Required. Specifies that the variables are stored in this variable as array elements.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements