Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm print() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm print() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm print()

Hàm print()xuất ra một chuỗi.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về 1, luôn luôn.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của print()hàm được đưa ra với:

in ( chuỗi );

Ví dụ sau đây cho thấy cách hàm print() hoạt động.

Ví dụ

<?php
print "Hello World!";
?>
 

Mẹo:  print không thực sự là một hàm, nó là một cấu trúc ngôn ngữ (như câu lệnh if), vì vậy bạn có thể sử dụng nó mà không cần dấu ngoặc đơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng echo để xuất một chuỗi.


Thông số

Hàm print()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
sợi dây Yêu cầu. Chỉ định chuỗi sẽ được gửi đến đầu ra.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy print()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau đây cho thấy cách in nhiều chuỗi cùng một lúc bằng toán tử nối.

Ví dụ

<?php
// Defining variable
$str1 = "Hi There";
$str2 = "Have a nice day";

// Printing variables values
print $str1 . "! " . $str2 . " :)";

// Above statement can also be written as
print "$str1! $str2 :)";
?>

Bạn cũng có thể in giá trị biến cũng như các thẻ HTML bằng câu lệnh in, như sau:

Ví dụ

<?php
// Defining variable
$age = 18;

// Printing variable value
print "<h1>Your age is $age.</h1>";
?>

Nếu bạn sử dụng dấu nháy đơn ( '), biến sẽ được hiển thị theo nghĩa đen thay vì giá trị, như minh họa ở đây:

Ví dụ

<?php
// Defining variable
$color = "blue";

print "Sky is $color"; // Prints: Sky is blue
print 'Sky is $color'; // Prints: Sky is $color
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements