Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm sort() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm sort() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm sort()

Hàm sort()sắp xếp các giá trị của mảng được lập chỉ mục theo thứ tự tăng dần.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về:Trả TRUEvề thành công hoặc FALSEthất bại.
Phiên bản:PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm sort() được đưa ra với:

sort(array, sort_flags);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm sort() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$fruits = array("apple", "orange", "mango", "banana", "kiwi");

// Sorting the fruits array alphabetically in ascending order
sort($fruits);
print_r($fruits);
?>

Mẹo: Đối tác của hàm sort()hàm rsort(), được dùng để sắp xếp các giá trị của mảng được lập chỉ mục theo thứ tự bảng chữ cái hoặc số theo thứ tự giảm dần.


Thông số

Hàm sort()chấp nhận các tham số sau.

Tham sốSự miêu tả
arrayYêu cầu. Chỉ định mảng để sắp xếp.
sort_flags

Không bắt buộc. Chỉ định cách so sánh các mục mảng. Các giá trị có thể là:

  • SORT_REGULAR– So sánh hàng bình thường (không đổi loại). Giá trị mặc định.
  • SORT_NUMERIC- So sánh các mục bằng số.
  • SORT_STRING– So sánh các mục dưới dạng chuỗi.
  • SORT_LOCALE_STRING– So sánh các mục dưới dạng chuỗi, dựa trên ngôn ngữ hiện tại.
  • SORT_NATURAL– So sánh các mục dưới dạng chuỗi sử dụng thứ tự tự nhiên.
  • SORT_FLAG_CASE– Có thể được kết hợp (theo bit OR) với SORT_STRINGhoặc SORT_NATURALđể sắp xếp các chuỗi không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm sort()  thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau sắp xếp một mảng được lập chỉ mục có các giá trị số theo thứ tự tăng dần:

Ví dụ

<?php
// Sample array
$numbers = array(2, 5, 10, 8, 15, 13, 20);

// Sorting the numbers array numerically in ascending order
sort($numbers);
print_r($numbers);
?>


Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements