Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm uasort() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm uasort() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm uasort()

Hàm uasort()sắp xếp một mảng theo các giá trị bằng cách sử dụng hàm so sánh do người dùng xác định.

Các khóa được giữ nguyên, tức là ánh xạ khóa-giá trị sẽ không thay đổi bởi thao tác sắp xếp.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả TRUEvề thành công hoặc FALSEthất bại.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm uasort() được đưa ra với:

uasort(array, compare_function);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm uasort() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Define comparison function
function compare($a, $b){
    if($a == $b){
        return 0;
    }
    return ($a < $b) ? -1 : 1;
}

// Sample array
$numbers = array("a"=>2, "b"=>-1, "c"=>7, "d"=>-9, "e"=>5, "f"=>-4);

// Sort numbers array using compare function
uasort($numbers, "compare");
print_r($numbers);
?>

Hàm uasort() chủ yếu được sử dụng để sắp xếp các mảng kết hợp theo giá trị. Để sắp xếp một mảng kết hợp theo các khóa bằng hàm so sánh do người dùng xác định, hãy sử dụng Hàm uksort() trong PHP.

 

Lưu ý: Hàm so sánh phải trả về một số nguyên bằng 0 nếu cả hai giá trị bằng nhau, một số nguyên nhỏ hơn 0 nếu giá trị đầu tiên nhỏ hơn giá trị thứ hai và một số nguyên lớn hơn 0 nếu giá trị đầu tiên lớn hơn giá trị thứ hai .


Thông số

Hàm uasort()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
array Yêu cầu. Chỉ định mảng sẽ được sắp xếp.
compare_function Không bắt buộc. Chỉ định chức năng so sánh để sử dụng để sắp xếp.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements