Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm str_getcsv() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm str_getcsv() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm str_getcsv()

Hàm str_getcsv()phân tích chuỗi CSV (giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) thành một mảng.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về một mảng được lập chỉ mục chứa các trường CSV đã đọc.
Nhật ký thay đổi: Kể từ PHP 7.4.0, một chuỗi rỗng ( "") cho tham số thoát giờ đây sẽ vô hiệu hóa cơ chế thoát độc quyền. Trước đây, một chuỗi trống được coi là giá trị tham số mặc định.
Phiên bản: PHP 5.3.0 trở lên

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm str_getcsv()được đưa ra với:

str_getcsv(string, separator, enclosure, escape);

Ví dụ sau đây cho thấy str_getcsv()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample CSV string
$str = "Apple,Banana,Orange,Strawberry";

// Parsing CSV string
$arr = str_getcsv($str);
print_r($arr);
?>

Thông số

Hàm str_getcsv()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để phân tích cú pháp.
separator Không bắt buộc. Chỉ định dấu tách trường (chỉ một ký tự). Mặc định là dấu phẩy ( ,).
enclosure Không bắt buộc. Chỉ định ký tự bao quanh trường (chỉ một ký tự). Giá trị mặc định là dấu ngoặc kép ( ").
escape Không bắt buộc. Chỉ định ký tự thoát (chỉ một ký tự). Mặc định là dấu gạch chéo ngược ( \). Chuỗi trống ( "") vô hiệu hóa cơ chế thoát độc quyền.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy str_getcsv()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau đây cho thấy cách chuỗi CSV có trường được nhúng dấu phẩy sẽ được phân tích cú pháp:

Ví dụ

<?php
// Sample CSV string
$str = 'Avatar,2009,"James Cameron","Sci-fi, Action"';

// Parsing CSV string
$arr = str_getcsv($str);
print_r($arr);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements