Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm str_ireplace() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm str_ireplace() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm str_ireplace()

Hàm str_ireplace()thay thế tất cả các lần xuất hiện của một chuỗi bằng một chuỗi khác.

Hàm này là phiên bản không phân biệt chữ hoa chữ thường của str_replace()hàm.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về một chuỗi hoặc một mảng với các giá trị được thay thế.
Phiên bản: PHP5+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của str_ireplace()hàm được đưa ra với:

str_ireplace(findreplacestringcount);

Ví dụ sau đây cho thấy str_ireplace()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Twinkle twinkle little star";

// Performing replacement
echo str_ireplace("Twinkle", "Shiny", $str);
?>

Nếu find replace là các mảng, sau đó str_ireplace()lấy một giá trị từ mỗi mảng và sử dụng chúng để tìm và thay thế trên chuỗi, như bạn có thể thấy trong ví dụ sau:

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str  = "My favorite colors are: red, green, and blue.";

// Defining find and replace arrays
$find   = array("RED", "Green", "blue");
$replace = array("black", "yellow", "purple");

// Performing replacement
echo str_ireplace($find, $replace, $str);
?>

Nếu mảng replace có ít giá trị hơn mảng find , thì một chuỗi trống sẽ được sử dụng cho các giá trị thay thế còn lại. Hãy xem một ví dụ để hiểu cách thức hoạt động của nó.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str  = "Cheetah and the lion run very fast.";

// Defining find and replace arrays
$find   = array("cheetah", "lion", "very");
$replace = array("dog", "bull");

// Performing replacement
echo str_ireplace($find, $replace, $str);
?>

Nếu find là một mảng và replace là một chuỗi, thì chuỗi thay thế sẽ được sử dụng cho mọi giá trị find.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str  = "They sang and danced till night.";

// Defining find array and replace string
$find   = array("sang", "danced");
$replace = "talked";

// Performing replacement
echo str_ireplace($find, $replace, $str);
?>

Thông số

Hàm str_ireplace()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
find Yêu cầu. Chỉ định giá trị để tìm hoặc tìm kiếm.
replace Yêu cầu. Chỉ định giá trị thay thế thay thế các giá trị được tìm thấy.
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi được tìm kiếm.
count Không bắt buộc. Chỉ định một biến sẽ được đặt thành số lần thay thế được thực hiện.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy str_ireplace()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau minh họa cách tìm số lần thay thế được thực hiện:

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Rain rain go away";

// Performing replacement
str_ireplace("Rain", "Sun", $str, $count);
echo "Number of replacements performed: $count";
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements