Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm str_pad() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm str_pad() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm str_pad()

Hàm str_pad()đệm một chuỗi đến một độ dài nhất định bằng một chuỗi khác.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi đệm.
Phiên bản: PHP 4.0.1+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm str_pad()được đưa ra với:

str_pad(string, pad_length, pad_string, pad_type);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm str_pad() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World";

// Padding the string
echo str_pad($str, 16, "!");
?>

Thông số

Hàm str_pad()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để đệm.
pad_length Yêu cầu. Chỉ định độ dài mới của chuỗi. Nếu giá trị của nó là âm, nhỏ hơn hoặc bằng độ dài của chuỗi đầu vào, thì không có phần đệm nào diễn ra.
pad_string Không bắt buộc. Chỉ định chuỗi để sử dụng cho phần đệm. Mặc định là khoảng trắng.
pad_type

Không bắt buộc. Chỉ định bên nào để đệm chuỗi. Các giá trị có thể là:

  • STR_PAD_RIGHT– Đệm dây ở phía bên phải. Giá trị mặc định.
  • STR_PAD_LEFT– Đệm dây ở phía bên trái.
  • STR_PAD_BOTH– Đệm dây ở cả hai bên. Nếu lượng đệm không thể chia đều cho mỗi bên, thì bên phải sẽ có thêm đệm.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm str_pad() thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau minh họa cách đệm vào đầu bên trái của một chuỗi:

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World";

// Padding the left end of string
echo str_pad($str, 16, "*", STR_PAD_LEFT);
?>

Ví dụ sau minh họa cách đệm cả hai đầu bên trái và bên phải của một chuỗi:

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World";

// Padding both end of string
echo str_pad($str, 16, "*", STR_PAD_BOTH);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements