Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm str_repeat() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm str_repeat() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm str_repeat()

Hàm str_repeat()lặp lại một chuỗi số lần được chỉ định.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi lặp lại.
Phiên bản: PHP4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của str_repeat()hàm được đưa ra với:

str_repeat(stringmultiplier);

Ví dụ sau đây cho thấy str_repeat()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Ha ";

// Repeating the string
echo str_repeat($str, 10);
?>

Thông số

Hàm str_repeat()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để lặp lại.
multiplier Yêu cầu. Chỉ định số lần nên được lặp lại. Nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu nó được đặt thành 0, hàm sẽ trả về một chuỗi rỗng.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements