Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm str_shuffle() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm str_shuffle() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm str_shuffle()

Hàm str_shuffle()xáo trộn ngẫu nhiên tất cả các ký tự của một chuỗi.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi đã xáo trộn.
Phiên bản: PHP 4.3.0+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của str_shuffle()hàm được đưa ra với:

str_shuffle(string);

Ví dụ sau đây cho thấy str_shuffle()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World!";

// Perform string shuffling
echo str_shuffle($str);
?>

Thông số

Hàm str_shuffle()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để xáo trộn.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements